ЁҺо заншалаа мэдэжэ ябая!

Арадайнгаа ёһо заншал мэдээд, гурим дүримыень сахяад ябабалнай, гүрэн түрымнай байдал, өөһэдэймнай ажабайдал һайн тээшээ хубилхал даа гэжэ һанаад энэ толилолго бэшэбэб.
662
ДЭГЭЛЭЙ ТОБШОНУУД
Буряад дэгэл дээдэ, дунда, доодо гурбан тобшотой байдаг. Дээдэ тобшо хэшэг буянай. Дунда тобшо үнэр баяная, доодо тобшо адууһа мал баялигай һүлдэтэй гэһэн удхатай. Тиимэ дээрэһээ далга абажа, түрэ найр дээрэ аха заха үбгэд, хүгшэдэй үреэл амалжа байхада, дээдэ тобшоёо тайлаад, "Үреэл тогтохо болтогой!"- гэжэ һуудаг. Урдань нүүдэл һуудалтай буряад арад дундахи тобшоёо тайлажа, үбэрөө ехэдхэжэ, нарай үхибүүгээ үбэртэлөөд, хаанашье агта морёороо гүйлгэжэ ябашаха ушар гарадаг һэн. Хээрын бэлшээридэ, хүйтэн хагсуу жабар соо малайнгаа түрэжэрхихэдэ, доодо тобшоёо тайлажа, хормойгоо ехэдхэн, нарай түлыень хормойлжо, мориндоо мордоод, хашалгүй харидаг бэлэй.

ТОБШОЁО ДЭЭРЭҺЭЭ ТАЙЛА
Хүн хубсалхадаа, хүлһөө эхилжэ дороһоо хубсалдаг, хубсаһаа тайлахадаа, малгайгаа абажа дээрэһээ эхилдэг. Энээниие баримталжа, хубсаһанайнгаа тобшо дээрэһээ эхилжэ тайладаг. Тобшолходоо дороһоо эхилжэ тобшолдог. Энэ заншал ута наһатай болохын дэмбэрэлтэй гэдэг.

ДЭГЭЛЭЙ ХАМСЫ
Дэгэлээ үмдэхэдөө, эрэ хүн зүүн хамсыгаа, эхэнэр хүн баруун хамсыгаа түрүүн хамсылдаг гээшэ. Энэ ямар ушартайб гэхэдэ, эрэ хүн гэртэ ороходоо, эрэ хүнэй тала болохо гэрэй баруун талые барин, зүүн гар тээшээ годирно. Эхэнэрэй тала зүүн хажуу барин ородог, эхэнэр хүн баруун гараа барин ородог. Тиимэ дээрэһээ эрэ хүн зүүн хамсыгаа, эхэнэр хүн баруун хамсыгаа түрүүн хамсылдаг юм. Энэ заншалые түрэ найр дээрэ нарин сахидаг гээшэ.

ХҮНДЭЛҺЭНЭЙ ТЭМДЭГ
Хэдэн хүн айлда ороходоо тогтожо, бэе бэеэ хүндэлжэ:"Орогты!", "Та орогты!" гэлдэжэ, эгээл аха, заха гү, али холын айлшан түрүүлэн ородог заншалтай. Гэрһээ
гарахадаа, мүн лэ тэрэ гуримаа баримталдаг. Гэрһээ гаража ябаһан хүн үүдэн дээрэ орожо ябаһан хүнтэй золгошоо һаа, түргэн гэдэргээ сухарижа, "Орохо юумэн һайн, гараха юумэн өөрын" - гэһэн үгэ баримталан, орожо ябагшые дүүшье, эхэнэршье, үхибүүншье байг, оруулха ёһотой. Үлдэжэ, дааража ябаһан холын аянша хүн байжа болохо. Худа ураг болохоёо һайхан зорилготой ерэһэн гү, али нагасындаа түрүүн ерэһэн зээшье байжа болохо бшуу.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
76
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
194
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
83
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
117
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
178
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
162
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1303
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
310
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
192
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
342
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
694
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
558
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
362
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
390
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
583
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
350
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1091
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
327
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх