Агууехэ уран зохёолшын нэрэ хэтэдээ мүнхэ байха!

Буряад арадай элитэ уран зохёолшо Цырен-Дондог Хамаевич Хамаев мэндэ байгаа һаа, 80 наһатай үбгэжөөл алхалжа ябаха байгаа...  Зохёохы ажалайнгаа үндэр дабаан дээрэ ябатараа, тэнгэридэ элижэ ябатараа, харбуулһан булжамуур мэтэ далияа хумяад, хүрьһэтэ дэлхэйгээ тэбэрин унашоо бэлэй. Наһанһаа нүгшөөшье һаань, ургуулһан үнгэтэ сэсэгүүдынь һалбарна, уралһан ирагуу найрагынь, бүтээһэн уран зохёолнуудынь хэтын хэтэдэ мүнхэ байха!
361
Буряад арадай элитэ уран зохёолшо Цырен-Дондог Хамаевич Хамаев мэндэ байгаа һаа, 80 наһатай үбгэжөөл алхалжа ябаха байгаа...  Зохёохы ажалайнгаа үндэр дабаан дээрэ ябатараа, тэнгэридэ элижэ ябатараа, харбуулһан булжамуур мэтэ далияа хумяад, хүрьһэтэ дэлхэйгээ тэбэрин унашоо бэлэй. Наһанһаа нүгшөөшье һаань, ургуулһан үнгэтэ сэсэгүүдынь һалбарна, уралһан ирагуу найрагынь, бүтээһэн уран зохёолнуудынь хэтын хэтэдэ мүнхэ байха!
Цырен-Дондог Хамаевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Ургуулһан сэсэгүүдынь үнгэтэн һалбарһай» гэһэн һурагшадай можо хоорондын урилдаан Шэбэртэдэ мартын 23-да боложо үнгэрбэ. Аяар холо оршодог Ахаһаа,  хүршэ һуугаа Үбэр-Байгалай хизаарай Оборой Адагһаа, холо хойто зүгэй Хурамхаанай Элэсунһээ, Бэшүүр нютаг нугаһаа үхибүүд ерэжэ, элитэ уран зохёолшын бүтээлнүүдээр шэнжэлгын ажалаа хөөрөө, ирагуу найрагай тэмсээндэ шүлэглэлөө, уран зохёолнууд тухай асуудал  харюунуудай нааданда хабаадаа,  үхибүүдэй уран зурагай үзэсхэлэн дэлгээгдээ юм.
«Үльгэршэ дууша хүбүүдэй орон» гэhэн Д.Улзытуевай, Ц-Д.Хамаевай уран зохёолдо  зорюулагдаhан эрдэм-шэнжэлэлгын урилдаанай дүн согсолходоо, шүүгшэдэй хэлэһэн һанамжануудые дурдая:
-Цырен-Дондог Хамаевай уран зохёолнуудые шэнжэлхэ  талаар урилдаанда хабаадаһан һурагшад тон һайн бэлэдхэлтэй байгаа гэжэ тэмдэглэхэ байнаб. Тэдэнэр темэнүүдээ шэлэн абахадаа,  хүнүүдэй харилсаан, буян нүгэл, эхэ хүнэй шарай, зүргэ харгы тухай хөөрөөн гэхэ  мэтэ мүнөөдэрэй шухала асуудалнууд дээрэ шэнжэлэн бодомжолно. Үхибүүд уран зохёолой шэнжэлэгдээгүй талануудые  шудалаад туршана,  зохёолой һайхан шэнжые харуулһан арганууд тухай, мүнөөдэрэй орёо оршон байдалтай зэргэсүүлэн дээдын гарай шанартайгаар,  шадамар бэрхээр шудалал хээ гэжэ хэлэхэ байнаб,-гээд
Буряадай Гүрэнэй Ехэ һургуулиин доцент, Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ түбэй ахалагша методист Ольга Бальжинимаевна Бадмаева урмашан хэлэбэ.
-Би Шэбэртэ нютаг түрүүшынхеэ ерээб. Алдар суута уран зохёолшодой тоонто нютагай агаараар амилжа ябахадаа,  сэдьхэлдэмни ехэ хүлгөөтэй байгаа. Сэсэрлигэй үхибүүдэй буряадаараа шүлэг уншахадань, һурагшадай шэнжэлгын ажалнуудай тодо, хурса, баян хэлэтэй байхадань, баярламаар байгаа. Эндэ харахадамни, түрэлхид, багшанар байна,  нютагай засаг зургаанай хүнүүд байна, булта хамта хэлсэжэ, Шэбэртын һургуули һөөргөө үндэһэн һургуули болохо байгаат гэжэ уряалха дурамни хүрэнэ. Агууехэ уран зохёолшодой тоонто нютагаархин байгаад, үхибүүдээ түрэл хэлээ мэдэхэгүйшүүлэй программаар заажа байхадань, голхормоор байна. Буряад хэлэеэ, буряад уран зохёолоо үхибүүдтээ дамжуулан үлдээхын хэрэг– хамтын хэрэг,бултанаймнай уялгата хэрэг гээшэ гэжэ хэлэхэ байнаб.
Цырен-Дондог Хамаевай уран зохёол шэнжэлһэн ажалнуудые магтаха дуран хүрэнэ. Эрхим ажалнуудые мүлижэ заһаад, хэблэхэ гэжэ һанамжатайбди,- гээд Буряадай Гүрэнэй Ехэ һургуулиин доцент, Буряад хэлэ ба  уран зохёолой лаборатори даагша Баирма Дамбиевна Цырендоржиева хэлэбэ.
«Цэрэн-Дондог Хамаевай зохеолнууд соохи  фразеологизмууд» гэһэн ажалаараа  Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин 10-дахи классай hурагша Цыбикжапова Зула  1-дэхи һуури эзэлбэ.
«Цэрэн-Дондог Хамаевай зохеолнууд соохи хэлэнэй уран арганууд» гэһэн ажал бүтээжэ Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай  10-дахи классай һурагша Борисова Екатерина 2-дохи һуурида гараба.
«Образ дороги в творчестве Д.Улзытуева» гэжэ ажалаараа Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин 8-хи классай һурагша Балданова Арюна 2-дохи һуурида гараба.
«Д.Улзытуевай шүлэгүүд соо сагай эрьесэ харуулалга» гэһэн ажалаараа Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай  9-дэхи классай һурагша Гомбоева Анжелла 3-дахи һуурида гараба.
«Ц-Д.Хамаевай зохеолнууд соохи  синонимууд» гэжэ ажал бүтээһэн Шэбэртын дунда һургуулиин 10-дахи классай һурагша  Бадмаева Яна 3-дахи һуури эзэлбэ.
Эрдэм-шэнжэлгын ажалда илалта туйлаһан хүбүүд, басагад ерээдүйдэ буряад уран зохёолдо, зохёол шэнжэлгэдэ, шүүмжэлэлдэ эрдэмтэн боложо элиржэ болохо гэжэ найданабди.
Уран шүлэг, уран зохёол сээжээр ирагуу гоёор уншалгаар
5-8 классай hурагшадай дундаhаа:
1-дэхи һуури -  Хурумхаанай аймагай Элысунэй дунда һургуулиин hурагша Соболева Кристина,
2-дохи hуури – Бэшүүрэй аймагай Хүүгэдэй урлагай һургуулиин һурагша Петрова Софья,
2-дохи hуури - Бэшүүрэй аймагай Хүүгэдэй урлагай һургуулиин һурагша Немчинова Елизавета,
3 hуури –  Хурумхаанай аймагай Элэсунэй дунда hургуулиин hурагша Шагжиева Снежана;
9-11 классууд:
1 hуури – Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай һурагша Султумов Мунко,
2 hуури – Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай һурагша Нанзатов Зоригто,
3 hуури- Шэбэртын дунда hургуулиин  һурагша Бадмаева Арина,
3 hуури –Үбэр-Байгалай хизаарай  Оборой-Адагай һургуулиин һурагша Дылыкова Наталья.
Ирагуу  шүлэг уранаар  уншагшадые шэлэн  һунгагша, шүүгшэ Булад Баирович Шойнжонов иигэжэ хөөрэбэ:
-Уран шүлэг, уран зохёол  уншалгаар 27 һурагшад урилдаанда хабаадаа. Уран зохёолшын өөрэйнь зохёолые авторай түрэл хэлээр уншабал тон зохид байгаа гэжэ һананаб. Һурагшадай өөрынгөө зохёоһон шүлэгүүдые уншахадань, урмашамаар байгаа.
Ц-Д.Хамаевай намтар болон зохеохы замаар уран зохеолой асуудал харюугай тэмсээндэ(викторина) Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин 9-хи классай һурагша Цыбикмитова Аяна, Бэшүүрэй аймагай Потанинай дунда hургуулиин 9-хи классай һурагша Санжижапов Мэргэн, Бэшүүрэй аймагай Потанинай дунда hургуулиин 8-хи классай һурагша Бальжинимаева Елена гэгшэд шалгарба.
Уран зурагай мүрысөөндэ Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин 3-дахи классай һурагша Сушкеева Анита, Буряадай Үндэстэнэй 1-дэхи лицей-интеернадай 3-дахи классай һурагша Шойнжонова Алина, Хурумхаанай аймагай Элысунэй дунда hургуулиин 4-хи классай һурагша Будаева Виктория, Буряадай Үндэһэтэнэй лицей-интернадай 6-дахи классай һурагша Жамбалова Сэлмэг, Бэшүүрэй аймагай Потанинай дунда hургуулиин 6-дахи классай һурагша Тогтохоев Булат, Бэшүүрэй аймагай Еланиин дунда hургуулиин 7-дохи классай һурагша Столбикова Елена,
Бэшүүрэй Хүүгэдэй урлагай һургуулиин һурагша Шагжиева Юлия,  Бэшүүрэй аймагай Хэрээтын дунда hургуулиин һурагша Сафонова Алина, Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын дунда hургуулиин һурагша Ванчикова Аюна гэгшэд туд-тудтаа түрүү һуури эзэлжэ, шагналнуудта хүртэбэ.
-Буряад арадай агууехэ уран зохёолшод Дондог Улзытуевай, Цэрэн-Дондог Хамаевай зохёолнуудые һурагшадай  уншажа, шэнжэлгэ хэжэ байхада, би тон ехээр баярланаб. Уран зохёол уншахадаа һурагшад олон юумэ мэдэхэ болоно, түрэл  хэлэнэйнгээ баялигтай танилсана, арадайнгаа ёһо   заншал, ажамидарал,  байдал мэдэхэ болоно ха юм,-гээд  Дондог Улзытуевай музей-буусые даагша  Светлана Банзаракцаева хэлэбэ.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

17 октября
21:11
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
4
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
67
1
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1085
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
267
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
148
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
232
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
291
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
669
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
535
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
333
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
364
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
553
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
325
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1066
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
306
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
15 сентября
11:54
3462
4
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
760
2
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
406
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх