Солонго сэсэрлигэй Эдир Гэсэр, Эдир Дангина

Сэсэрлигэй ажалшад  «Υндэhэн арадаймнай эхин» гэhэн түлэб хэдэн жэлэй туршада бэелʏʏлнэ. Тиихэдээ буряад арадайнгаа «Сагаалган», ород арадай «Масленица» hайндэрнуудые, «Эдир Гэсэр ба Дангина», «Добрый Молодец и Русская Краса» гэhэн конкурснуудые хэдэн  жэлэй туршада ʏнгэргэнэ. Энэ hайндэрнʏʏдые ʏхибʏʏд болон гэртэхин аргагʏй дуратайгаар суг хамта бэлдэдэг юм.
461
Улаан-Yдэ хотын Аэропорт шадар оршодог  15-дахи “Радуга”-«Солонго» гэhэн хʏʏгэдэй сэсэрлигтэ Сагаалганай баярта зорюулагдаһан  “Эдир Гэсэр”-“Эдир Дангина” гэһэн урилдаан  февралиин 21-дэ болобо. Сэсэрлигэй ажалшад үхибүүдые дуулажа, хатаржа, шүлэг сээжэлдэжэ һургана. Наһандань тааруулаад буряад хэлэ, дуу хүгжэм,  ёһо заншал, соёл урлаг үхибүүдтэ заадаг юм. Сагаалганай удхаар  танхим соохиие гоёор шэмэглээтэй. Һүр жабхаланта хүгжэм зэдэлжэ, тойроод баярай оршон байдал тогтоно.  Буряад заншалта эдеэнэй дээжэ: сагаан эдеэн  табаг,  мяхан  табаг, элдэб шараһан, булаһан амтата эдеэн олоной үзэмжэдэ табигданхай. Үндэһэн хубсаһаа гоёжо үмдэһэн “Солонго” сэсэрлигэй хүмүүжэмэлнүүд хүтэрэлдэн,  урма бадаруулма хүгжэм доро  жагсаалда алхалба. Аба эжынэр, түрэлхид, сэсэрлигэй ажалшад  олоороо сугларанхай, альгаа ташан угтаба.  Сагаалганай амаршалганууд, дуунууд, шүлэгэй, юрөөлэй дээжэ үгэнүүд буряад хэлэнэй баяниие дахяад тодоруулба. Иигэжэ “Солонго” сэсэрлигэй үхибүүд бага балшар наһанһаа  иимэ  эдеэтэй, иимэ хубсаһатай, иимэ зан заншалтай арад зон гээшэбди гэжэ  ойлгожо абана. Үхибүүдэйнгөө иимэ һургаалай хэшээл  абажа байхада, түрэлхид өөһэдөө олон юумэ мэдэхэ болоно. Үхибүүдтэеэ суг хамта “Эдир Гэсэр, эдир Дангина” урилдаанда хабаадажа байхадань хэды һайхан гээшэб?!  Энэ сэсэрлигэй үхибүүд жэл ерэхэ бүри буряадаар дуу дуулахадаа, юрөөл хэлэхэдээ бэрхэнүүд боложол байна.

Манай мэдэhээр, Аэропорт hууринда Буряад ороноймнай олон ʏндэhэ яhатан эбтэй hайханаар ажаhуудаг: буряадууд, ородууд, холын Дагестанhаа, Армениhээ, Киргизиhээ болон бусад нютагуудhаа ерэhэн улад зон. Тиин энээнhээ уламжалан туд сэсэрлигэй багшанар ɵɵрынгɵɵ ажалай тʏсэб зохёонхой. Эндэ хʏʏгэдэй сэсэрлигтэ ябадаг ʏхибʏʏдтэ зорюулагдаhан олон түлэбүүд  бэелʏʏлэгдэhэн ба мʏнɵɵшье бэелʏʏлэгдэжэ байдаг.
“Солонго” сэсэрлигэйхид  hуралсалай ба хʏмʏʏжʏʏлгын олон шэглэлээр ехэ ажал ябуулжа байдаг. Тэрэ зохёохы шэглэлнʏʏдэйнь гол удхань нэгэ: «Мүнөө сагай ʏхибʏʏдые бага балшар наhанhаань буряад, ород арадуудай тʏрэлхи хэлэеэ,  ёhо заншалнуудаа, тʏʏхэеэ, hайн hайхан hургаалнуудаа мэдэдэгээр hургана. Тус сэсэрлигтэ ганса өөрынгөө тʏрэл хэлэ бэшэ, харин Байгал шадар ажаhуудаг олон ондоо ʏндэhэ яhатанай хэлэнʏʏдые, соёлые, тʏʏхые  ʏзэлсэхэ, тэдэниие хʏндэлхэ гэhэн зорилготой юм».

Хүүхэлдэйдэ үндэhэн хубсаhа оёод үмэдхүүлжэ, буряад гоёолтонуудые, гарай бэлэгүүдые (сувенирнүүдые), шабараар, ʏйhɵɵр, модоор, тʏмэрɵɵр  нааданхайнуудые дархалжа үхбүүд һурадаг  юм.
Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд  болон гэртэхин арадай наадануудай, үндэһэтэнэй  hайндэрнʏʏдэй хүтэлбэри зохёожо, «Буряад hэеы гэр», “Будамшууда айлшалалга”, «Чингис хаанай замаар», «Байгал – дэлхэйн эрдэни зэндэмэни», «Yндэhэн хубсаhанай музей-театр» гэhэн мини-музейнʏʏдые байгуулаа hэн. Тиин Буряад орон, тэрэнэй байгаали тухай фильмуудые, пособинуудые, слайднуудые, презентацинуудые, видеотекэ, аудиотекэ, рекламын ролигуудые тэдэ байгуулаа.

Гадна сэсэрлигэй коллектив  «Υндэhэн арадаймнай эхин» гэhэн түлэб хэдэн жэлэй туршада бэелʏʏлнэ. Тиихэдээ буряад арадайнгаа «Сагаалган», ород арадай «Масленица» hайндэрнуудые, «Эдир Гэсэр ба Дангина», «Добрый Молодец и Русская Краса» гэhэн конкурснуудые хэдэн  жэлэй туршада ʏнгэргэнэ. Энэ hайндэрнʏʏдые ʏхибʏʏд болон гэртэхин аргагʏй дуратайгаар суг хамта бэлдэдэг юм.
Хʏмʏʏжʏʏлэгшэд тʏрэлхидтэй хамта эдэ hайндэрнʏʏдтэ зорюулhан ʏхибʏʏдэй гараараа хэhэн, зураhан бʏтээлнʏʏдэй гоё hайхан ʏзэсхэлэн бэлдэдэг юм. Тус сэсэрлигэй ʏхибʏʏдтэ ʏйhɵɵр хайшан гэжэ бʏтээлнʏʏдые хэхэб гэжэ Буряад ороноймнай мэдээжэ багша Валерий Дашиевич Цыбиков заадаг юм. Энэ хадаа ʏхибʏʏнэй хадужа абахада, ухаан бодолоо гүйлгэхэдэ,  хэлэндэ болон бусад гүн ухаагаа гүнзэгырүүлгэдэ ехэ нʏлɵɵ ʏгэдэг.  Υхибʏʏдшье иимэ ажалнуудые хэхэдээ, ехэтэ баярладагынь гайхалгʏй: эжы абадаа ʏйhɵɵр бʏтээгдэhэн сувенирнуудые бэлэглэжэ, тэдэнээ  ехэтэ гайхуулдаг заншалтай.
Гадна тʏрэлхид урилдаанда ʏхибʏʏдээ hайханаар, гоёор хубсалуулжа, мʏрысөөнэй даабаринуудые ехээр оролдожо бэлдэдэг юм.
Хэнэйшье мэдэhээр, сэсэрлигтэ хʏдэлдэг хʏн бʏхэн аргагʏй харюусалгатай ажалтай. Эндэ ажалдаа дуратай, мэргэжэлдээ шадабаритай,  үхибүүдтэ эльгэ нимгэн хандасатай бэрхэ багшанар, хʏмʏʏжʏʏлэгшэд, ажалшад, эдеэ бэлдэгшэд хʏдэлдэг юм
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

20 октября
17:22
76
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
194
2
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
83
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
145
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
117
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
178
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
162
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1303
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
310
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
192
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
269
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
342
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
694
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
558
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
362
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
390
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
583
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
350
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1091
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
327
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх