Сагаан сарын амар мэндээ!

ряад-монголшуудай эгээн ехээр хүлеэдэг, эгээн ехээр баярладаг, эгээн ехээр бэлэдхэдэг һайндэр - Сагаалган мүн. Сагаалганда хүн бүхэн нэгэ наһа нэмэдэг. Ород наһан дээрээ нэгэ наһа нэмээд, би тэдыдэхиеэ сагаалхамни гэжэ хэлэдэгбди.
432
Буряад-монголшуудай эгээн ехээр хүлеэдэг, эгээн ехээр баярладаг, эгээн ехээр бэлэдхэдэг һайндэр - Сагаалган мүн. Сагаалганда хүн бүхэн нэгэ наһа нэмэдэг. Ород наһан дээрээ нэгэ наһа нэмээд, би тэдыдэхиеэ сагаалхамни гэжэ хэлэдэгбди.Февралиин 27-до Тахяа  жэл гарахань гээшэ. Тахяа  жэлдэ түрэһэн хүнүүд энэ жэлдэ болгоомжотой ябаха ёһотой. Дасанда ошожо, ламбагайда хандажа, зурхай зуруулха, маани уншуулха гэхэ мэтэ бүтээхэ юумыень бүтээгээд ябаха хэрэгтэй.

БҮТҮҮ ҮДЭРЭЙ УРДА ТЭЭ
-Бүтүү үдэртэ:хүнүүд архи уухаяа нарилха ёһотой;
-шууяа-шааяагүй, амгалан тэнюун, хэрүүл шэрүүлгүй байхые оролдохо;
-үхибүүд эжыдээ сагаан эдеэн табаг бэлдэхэдэнь хамһалсахада һайн, бурханаа, тахилаа һэргээжэ, табан үнгын хадаг дэлгээбэл дэмбэрэлтэй;
-Бурханайнгаа урда сагаан эдеэн табаг, шанаһан мяха табиха.

ҮДЭШЭЛЭН:
Бүтүү үдэрэй үдэшэ хүн зон Һама хуралда һуудаг; Балдан Һама бурхан - мори унаад эгээн түргэнөөр дэлхэйе тойродог юм. Һама сахюусанда мүргэжэ ябахада, дары түргэн туһалдаг эди шэдитэй САХЮУСАН гэхэдээ, һахина гэһэн удхатай. Мориёо унаад, энэ түбиие нюдэ сабшаха зуура эрьеэд ерэдэг юм.

ГЭРТЭЭ ҮЛЭҺЭН ЗОН:
-Сагаан һарын шэнын 1-эй үглөөгүүр үүр сайгаагүй байхада бодоод, галаа түлижэ, сайгаа шанаха;
-зулаа бадарааха;
-Һама бурханай эрьежэ ябахада, бодоогүй унтажа байһан хүн амиды зоной тоодо орохогүй;
-амһарта соо сог гаргаад, газаагаа хэншүү табиха;
-тиихэдээ арса, санзай, хүжэ ууюулжа, сагаан эдеэн табагаа арюудхаад, хэншүүдэ үргэжэ хайлуулха;
-сэржэмээ (һү, сай, хара сай, архи) баһал арюудхаад, үргэхэ ёһотой;
-гэрэйнгээ хубсаһаар бэшэ, харин сэбэр, һайхан хубсаһаяа үмдөөд, сэбэр газарта хэншүү табиха, сэржэмээ үргэхэ.

САГААЛГАН
Һама бурханаа угтаһанай һүүлээр булта бэе бэеэ золгодог заншалтай:
-үхибүүд бүлынгөө аха захаһаа эхилээд золгохо ёһотой;
-золгоходоо, хооһон гараар золгодоггүй, заабол бэлэг бариха ёһотой. Золгохо юумэ, гарай бэлэгүүдые эртээнһээ бэлдэдэг;
-золгожо байһан үхибүүн, наһаар дүү хүн, зээнэр бэлэгээ баряад, аха, эгэшэ хүнэй, нагасынгаа гарыень дороһоонь дүнгэжэ, "Амгалан һайн!" гэжэ мэндэшэлхэ;
-золгуулагша хүн баһал гар хооһон бэшэ, харюутай байдаг;
-удаань Сагаалганай сай, хоол баридаг юм.

ҺҮҮЛЭЭРНЬ:
-наранай мандаһан хойно шэнэ жэлэй һайн зүгөө гаргадаг;
-тиихэдээ шадаал һаа, үндэһэн буряад хубсаһаяа үмдэхэ ёһотой;
-таряа, бообо, шэхэр гэхэ мэтэ эдеэнэй зүйл һайн зүгөө гаргаһан газартаа нара зүб тойрожо үргөөд бусаха.

ШЭНЫН 2-то
-Гараха жэлдэ хии мориной, һуудалай ямар байхыень Сагаан һарын урда тээ ламанарһаа һураха хэрэгтэй;
-хии мори хиидхэхэ гүүлэбэл, шэнын 2-то 12 сагһаа 14 саг болотор хиидхүүлхэ;
-урда сагта буряадууд үндэр газарта хиидхэдэг байһан. Мүнөө үедэ зарим зон холо ошонгүй, хорёо соогоо, мүн харгын захадахи хашаа соо харгын тооһон доро ургадаг модондо хии мориёо хиидхүүлдэг байна. Энэ хадаа огтолон буруушаагдана;
-морин гээшэ сүлөөдэ дуратай амитан. Хии мориёо хүдөө сэбэр,арюун, үндэр газарта хиидхэхэ ёһотой бшуу. Гансаараа ургажа байһан модондо хиидхэдэггүй юм.

Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

17 октября
21:11
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
4
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
67
1
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1085
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
267
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
148
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
232
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
291
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
669
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
535
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
333
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
364
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
553
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
325
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1066
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
21 сентября
13:05
306
4
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
15 сентября
11:54
3462
4
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
760
2
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
406
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх