Малгай оёхо тухай ном хэблэгдээ

Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ ааб даа. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
532
Сэлэнгын Ноёхон нютаг тоонтотой Ханда Нимажаповна Данжеева Үндэһэтэнэй буряад лицей-интернадта технологиин багшаар хүдэлжэ байхадаа, буряад хубсаһан тухай шэнжэлэлгын ажал эхилһэн юм. Тэрэ үедэ нэгэдэхи лицей-интернадай захирал байһан Жалсан Батуевич  Санжиев һурагшадые буряад арадай  үндэһэн хубсаһа оёжо һурагты,  Ханда багшада яагаад  оёхоб гэжэ шэнжэлгэ хэгты, заабаринуудые бэшэгты гэжэ хэлэдэг байгаа. Ханда Данжеева  өөрөө буряад хубсаһа оёхо дуратай хадаа улам абьяастайгаар ажалаа ябуулаа һэн.

Шэнжэлһэн үзэһэнээ согсолжо, малгай яагаад оёхоб гэһэн заабаринуудтай ном ородоор хэблүүлээ юм. Оройдоол 100 хэһэгээр  хэблэгдэһэн энэ  ном  хоморой болонхой байна.

Буряад арадай үндэһэн малгай нэгэ  адлихан байгаа  үгы. Малгай, дэгэл,гутал эзэнэйнгээ  ямар уг унгитай, ямар нютагай хүн байһыень гэршэлдэг.
-Урдандаа хүнэй малгай хатуу байгаагүй.  Хүшэжэ оёод, бэедэнь даруулаад оёходонь, бодоод байгаашье һаа,эбхэжэрхихээр зөөлэн байгаа.Мүнөө  сагта хүбөөень ехэ үндэрөөр хэдэг болодонхой, урдань оройдоол 5-7 сантиметр байгаа,-гээд Ханда Нимажаповна хөөрэнэ.

Сэлэнгын Ноёхон нютаг тоонтотой Ханда Нимажаповна Данжеева Үндэһэтэнэй буряад лицей-интернадта технологиин багшаар хүдэлжэ байхадаа, буряад хубсаһан тухай шэнжэлэлгын ажал эхилһэн юм. Тэрэ үедэ нэгэдэхи лицей-интернадай захирал байһан Жалсан Батуевич  Санжиев һурагшадые буряад арадай  үндэһэн хубсаһа оёжо һурагты,  Ханда багшада яагаад  оёхоб гэжэ шэнжэлгэ хэгты, заабаринуудые бэшэгты гэжэ хэлэдэг байгаа. Ханда Данжеева  өөрөө буряад хубсаһа оёхо дуратай хадаа улам абьяастайгаар ажалаа ябуулаа һэн.

Шэнжэлһэн үзэһэнээ согсолжо, малгай яагаад оёхоб гэһэн заабаринуудтай ном ородоор хэблүүлээ юм. Оройдоол 100 хэһэгээр  хэблэгдэһэн энэ  ном  хоморой болонхой байна.

Буряад арадай үндэһэн малгай нэгэ  адлихан байгаа  үгы. Малгай, дэгэл,гутал эзэнэйнгээ  ямар уг унгитай, ямар нютагай хүн байһыень гэршэлдэг.
-Урдандаа хүнэй малгай хатуу байгаагүй.  Хүшэжэ оёод, бэедэнь даруулаад оёходонь, бодоод байгаашье һаа,эбхэжэрхихээр зөөлэн байгаа.Мүнөө  сагта хүбөөень ехэ үндэрөөр хэдэг болодонхой, урдань оройдоол 5-7 сантиметр байгаа,-гээд Ханда Нимажаповна хөөрэнэ.
Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
Мүнөөдэрэй  байдалаар буряадууд үндэһэн хубсаһаяа һонирходог, үдэр бүри үмэдөөдшье ябаха дуратай зон олон боложо байна. Тиимэ һэн тула, Ханда Нимажаповна Данжеевада     шэнжэлгын ажалаа үргэлжэлүүлжэ, яагаад буряад дэгэл, тэрлиг, гутал оёхоб  гээд заабаринуудые зохёогыт гэжэ гуйха байнабди.

Мүнөөдэрэй  байдалаар буряадууд үндэһэн хубсаһаяа һонирходог, үдэр бүри үмэдөөдшье ябаха дуратай зон олон боложо байна. Тиимэ һэн тула, Ханда Нимажаповна Данжеевада     шэнжэлгын ажалаа үргэлжэлүүлжэ, яагаад буряад дэгэл, тэрлиг, гутал оёхоб  гээд заабаринуудые зохёогыт гэжэ гуйха байнабди.Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

21 сентября
13:05
65
"ZAM" нээгдэһээр жэл болобо
Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана.
15 сентября
11:54
2914
Виктор Балдоржиев Наброски конца августа. Между жерновами
Полезных и деятельных результатов, вкупе с защитой интересов Востока страны, правители России могут ожидать только от монголоязычного мира внутри страны со множеством естественных русских элементов, включая русскую культуру и 400-летнюю русскую историю Сибири, ибо ничего другого на Восточной окраине страны уже нет. Процессы обезлюживания территории становятся очевидными и безостановочными.
15 сентября
10:25
583
2
Осторожно! Охота из кустов
Хочу предостеречь жителей 40-х кварталов. Когда стемнеет, не садитесь на скамейку возле памятника Строителям на улице Мокрова! За семь секунд я лишилась сумки с паспортом и всеми картами.
11 сентября
18:39
280
5
Зачем нам нужен «церковный» праздник 11 сентября - день трезвости?
О трезвости сегодня говорят не так уж часто. Конечно, она подразумевается и официально приветствуется, но на самом деле, не всегда понимается и принимается в истинном виде
11 сентября
10:15
143
1
Агууехэ поэдэй музей-буусада уулзалга
Зүрхэмни гэнтэ нимгэржэ,
Зүүдэмни хурсадаба.
Сээжэмни гэнтэ шэмшэржэ,
Сэдьхэлни дорьбодобо –
Хабар ерээ гээшэ  гү, хабар?
6 сентября
09:51
180
Буряадуудай ёһо заншал
“Хэшэг” гэһэн үгэ угаа гүнзэгы удхатай, олон юумэ багтааһан үгэ байна. Энээн тухай мэдэхэеэ бэшээ һаатнай
ямар һонин байхаб!


“Мүнгэн тобшо" сайтын уншагшад, аба эжынгээ һургаал тухай мэдэсэеэ олониитэ арад зондоо хубаалдыт гэжэ уряалнаб. Нагаса эжынгээ, аба эжынгээ хэлэдэгые дуулаһанаа би эндэ бэшэбэб
5 сентября
10:20
389
Фотоохота на птиц
1. Молодняк пробует крылья на крепость перед дальней дорогой. Скоро улетать на юг;  2. Снимки с утренней фотоохоты. Бакланы; 3. Не по Сеньке ветка. Тяжеловат; 4. Таёжная колибри; 5. Танец страсти.
5 сентября
09:43
531
4
Мы сделали уже 50% фильма. Фото со съёмок
Товарищи мои дорогие, земляки! Всем, кому кажется, что у нас водятся огромные средства и возможность раскидываться ими во все стороны и при этом не отдавать долг, вы глубоко ошибаетесь!
4 сентября
09:27
175
Арадай аман үгын абдар соо алтанай дуһалнууд байдаг юм...
Буряад арадай сэсэн мэргэн үгэнүүдэй дээжэ.
29 августа
14:57
2232
Буда-Ханда Дашиева и Виктор Балдоржиев "Эхо вечной памяти"
Тибетское имя Ханда - переводится как Солнце, естественно, оно не может быть обязательно женским или мужским. Это имя - всех одухотворённых людей.
29 августа
11:53
956
4
Как меня шантажировали
"Ты попал! Давай 10 000 рублей, или все твои прикрасы посмотрят друзья! Мне 14 лет, тебя посадят за педофилию!"
28 августа
17:31
2372
17
Обращение к жителям родной Бурятии
Я обращаюсь к Вам за поддержкой. Давайте организуем движение "Цветущая от края и до края"! Будем делать полезное дело для нашей республики
28 августа
13:15
340
1
Арадай дуунай ном нара хараба
Үбэр-Монголой Хайлаар хотын Хэблэлэй хороондо буряад арадай дуунай шэнэ ном нототоёо, үгэнүүдынь хуушан монгол бэшэгээр, дуунай удха мэдүүлхын тула нэгэ бадаг кирилл үзэгөөр бэшээтэй ном хэблэгдэбэ
28 августа
13:14
198
Зандинай дуганай рамнай болобо
25 августа
17:53
173
Стратегический форум. Агропромышленный комплекс
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:52
150
Стратегический форум. Промышленность
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:52
141
Стратегический форум. Развитие экономики: общее видение
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:52
130
Стратегический форум. Внешнеэкономическая деятельность
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:52
142
Стратегический форум. Экологические аспекты
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
25 августа
17:47
125
Стратегический форум. Государственное управление
Друзья, приглашаем вас принять участие в нашем онлайн-форуме.
Если вы не получили приглашение от нашего модератора, и не имеете доступ к полю ввода экспертных мнений, заполните анкету   ( https://goo.gl/hJXTGs ) и станьте экспертом форума.
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх