Баргажан Түхэм

Хүлэн-Бойрын  нютаг гээд нэрлэхэдэ зүб болоно  гээшэ ха.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
300
Үбэр-Монголой Хүлэн-Бойрын Шэнэ Баргын Зүүн хушуунда Чогдоо Ошортон гэжэ малшан айлайда түрэһэн алдарта ирагуу найруулагша  ЧО.ДУГАРЖАБ
БАРГАЖАН-ТҮХЭМ
Байгал гүн сэнхэг нуур Баргажан уудам ногоон түхэм
Баргахан үндэр хайрхан Баргын үлгы нютаг
Үхэрэй  бөөрэ шэнги бутарһан
Орос гүрэниие нэгэдхэжэ Үрлиг Богдо Чингис Хаан
Үрэнөөд орониие эзэлхэһээ үмэнэ үндэр хүл ород хүн
Ураалын дабаае дабаад, Байгал шадар  орониие эзэлжэ
Байршан һуурижахаһаа урид
Алдарта Барга баатарай үбгэ, үринэр
Арбадугаар зуунай наагуур саагуур аймаг угсагаагаараа
Баргажан Түхэм ан агнан,мал малшалжа байһан
Хорин нэгэ дугаар зуунай зулай дээрэ
Хоридойн хойто үе –би,
Хүлэн Бойроос дээдэсэнгэй нютагаа эрьехээр,
Тэмүүлэн ябажа хүрэлээ.
Барга Хаан хайрхандаа хадаг хии  мори барибаа
Баргажан уудам хүндыдөө сасалай   санаагаан үргөөб
Урсажа сасаржа булангиртаһан Оршоон голоймни урахаал
Баргажан голоймни шиг  тунгалагхан
Билхаржа тэлэдэг болоосой
Хубарагай толгой шэнги боложо байгаа
Хүлэн Бойрымни тулаад
Баргажан нюруунай ой шэнги
Бараагын холоһоо сэнхирлэһээр
Байгалай бүсгүйн нэрэһэн һаалиин архиниин сэнхинүүн
Байгалай түүхэй загаһатай зоосойн шэрээндэ  сэнгүүхэн
Аяын үнэртэй һалхиниинь
Алтан бэеымни арюудхаа
Аршаан шэмын уһанһаа
Амталан хүртэн элүүржүүлээ
Ама таряанай газарынь
Барга собогынь (һубаг) урматай
Алдарта дээдэсые бунхалһан
Шарилай онгон  уулатай Баргахан хайрхан
Хии моримни һэргээжэ үгэбэ
Байгаал ехэ нуур хэшэгыемни хуряажа үгэбэ.
Далай баян жаргалай бэлэг дэмбэрэлые зүгнөөд
Баргахан хайрхан Байгал
Дахяад түрэл олоһон мэтэ бэе сэдьхэл шүнэтөөд (шэнэлээд)
Бардам  тэнюун абаритай
Байгаал ороной ородуудһаа
Сүмэ дуган һүзэг бэшэрэлтэй буряадуудһаа салаад
Аласай замые
Аяарланхан гал тэргэнэй
Гадагшаа
Модон ашаа дүүрэн-дүүрэн вагонууд
Гадагшаа бараалан аялхаар шэглэн хурдан-хурдан
Манайхиниие шэглэн дабхина
Шибириин тэртээ бугын  урамдаха
Сөөмхэй бүтэнхэн  соносогдоно
Алдаад-алдаад дуусадаггүй
Монголой Ехэ  талын
Алтан сүгсынхин  хэлтэрхэй
Баргажан ногоон Түхэмни
Абаад-абаад ханадаггүй хари ехэ үндэстэнүүд
Адхаад юрэ табидаггүй
Баргажан Эрдэниин Түхэмни
Хүлэн Бойр Байгал орон
Хүйһөөрөө холбоһон алтан үлгы
Мэнэнгээм Богдо Уула
Баргахан минии дээдэсын онгон шүтөөн
Оршоон Хэрлэн Баргажан голой
Удамта нютагаймни лугшаха һудалнууд
Бойр Хүлэн Байгал нуурай
Бодол зүрхэнэй эрдэниин толи.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
“Хүлэн-Бойр” сэтгүүлһээ А.Нумаа абгай кирилл үзэгтэ оруулжа үгэбэ.


Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

23 июня
15:30
1
Зэрэгээтэ зэдын талада
Анхан сагта Монгол оронһоо нүүжэ ерэһэн сартуулнууд Зэдын урадхалай юһэн голнуудаар нютагжан ажаһуужа байна. Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаров, СССР-эй арадай артистнууд Найдан Гендунова, Содном Будажапов, Дугаржаб Дашиев, эрдэмтэн Сергей Чагдуров, ирагуу найрагшанар Даша-Даба Мункоев, Матвей Чойбонов, Галина Раднаева, Рахмет Шоймарданов гэгшэд Зэдэ нютагһаа гарбалтай юм гээд зэдээрхин омогорхол дүүрэн хөөрэдэг юм
23 июня
15:25
9
Музыка - помощник для детей с аутизмом
Понимание переживаний и возможностей ребенка, страдающего аутизмом, является одной из центральных проблем
23 июня
15:03
6
7 сантиметров. Для опухоли это достаточно много
В развитых странах онкологии уже не так боятся, потому что в большинстве стран именно на профилактику, а не лечение, обращают все больше и больше внимания, и это дает видимые результаты
22 июня
14:25
44
1
Госняня решит многие проблемы
Очень хорошее предложение Анны Кузнецовой. Мамочкам, которые после 1,5 лет не получают уже детское пособие, у которых нет мужа и родственников, сложно прокормить детей.
21 июня
17:43
23
Мyнгэшэ дархан Зоригто Жамбалов
Зоригто Жамбаловай уран бүтээл зүүгээд ябахадамни, ажал хэрэгни урагшатай байгаа. Хэдэн дахин дээдын засагай газарһаа грамотануудта, мүнгэн шанда, бэлэг сэлэгтэ хүртөөб, һүүлшын дүрбэн жэл соо 4 дахин засаг түрын газарһаа грант шүүжэ абааб, энэ бол ажалдамни тон ехэ туһа нэмэри болоо һэн. Энэ зундаа грантын мүнгөөр “Минии уг гарбал” гэжэ ном хэблэгдэн гарахаяа байна. Энэ хадаа Зоригтын гарһаа амжалта дамжан ерэнэ гэбэл алдуу болохогүй.
20 июня
09:00
41
Дэлхэйн томо тэмсээнэй шагналда хyртэбэ
Буряадай гүрэнэй опернэ театрай гол дуушан Ганбаатарын Ариунбаатар мүнөө жэл “Кардиффын аялгануудта” хабаадажа, “Романс” гэжэ номинацида илалта туй лаба гэһэн мэдээсэл бидэ олониие тон ехээр баярлуулба
14 июня
14:30
98
Что делать, если малыша дразнят в школе?
Помимо проблем со здоровьем ребятишки с лишним весом испытывают психологическую нагрузку. Зачастую у полного ребенка наблюдается заниженная самооценка, развиваются комплексы
14 июня
10:30
653
1
Госпожа полицейский
У каждого есть свои секреты, но нередко случается так, что тайна, как говорится, "на лбу написана". Главное правильно ее прочитать
13 июня
11:32
163
Денис в танцах. Все только начинается
При работе с детьми со сложными формами аутизма необходимо постоянно помнить о том, что они вначале не заинтересованы в контакте с нами. Что мы, в некотором смысле, вторгаемся в их мир, пытаясь навязать что-либо новое, а это часто очень трудно для них. Поэтому надо проявлять терпение, соизмерять возможности ребенка и свои требования
13 июня
11:12
280
АПК: кто есть кто
Менеджеры без профильного образования занимаются сельским хозяйством. И даже успешно
13 июня
10:25
75
Тест-драйв и краткий обзор LEXUS CT200
Японская компания выпустила миниатюрный LEXUS CT200. При упоминании марки Лексус сразу возникают ассоциации с огромными седанами и внедорожниками. Компактные машины она отродясь не выпускала. Однако эта традиция дрогнула.
10 июня
16:15
326
Про сорванный отпуск. Как быть?
Может ли турист отказаться от купленной путевки?
10 июня
16:00
104
МОНГОЛ УРАН БЭШЭГ
Монгол бэшэг Үбэр-Монголдо хэрэглэгдэһэн зандаа.  Үбэр-Монголой сэсэн ухаатай ударидагша Улаанхүү “эхэ эсэгынгээ үеһөө үедэ абажа ябаһан монгол хэлэ, бэшэгээ  алдажа болохогүй” гэжэ хэлээд, түрэл хэлэеэ аршалжа шадаһан юм.  
6 июня
14:25
89
1
Алдарта Байгал – арюхан далай
Сэнхирхэн Сэлэнгэ мүрэн Байгалда шудхан ородог. “Байгалай номин эрье дээр бата һайхан алдартай...” гээд поэт Даши Дамбаев шүлэгөө зохёоһон гээшэ.
4 июня
13:48
108
2
Блог спорщика. О проигранных спорах
4 июня
13:00
316
Аутизм - одаренность или ограничение возможностей?
«Среди многочисленных форм нарушений развития - проблема аутизма является одной из актуальных. Несмотря на определенный эффект медикаментозной, диетической и других видов терапии, практикуемых специалистами различного профиля, ведущим принципом работы с аутичными людьми остается психолого-педагогический»
1 июня
16:00
716
10
О природной русской смекалке
И вот в один прекрасный день, когда здание уже высилось, и полным ходом шли отделочные работы, на первом этаже пошла трещина. Трещина шла медленно, но уверено, ломая штукатурку, она в течение пары-тройки часов украсила фасад торгового центра от края до края. Приехали прораб с архитектором и начали материться на рабочих, на погоду и даже на Путина и немного друг на друга
31 мая
15:22
321
Байкальский омуль. Точка невозврата
Продолжаю обсуждение статьи, где я рассказывал о катастрофической ситуации с байкальским омулем. Читатели просили ответить на ряд вопросов. В основном на самые извечные русский вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?»
31 мая
14:05
192
Легенда об огнедышащем драконе
Старец с морин хуром восседал среди любопытствующих кочевников, которые собрались у большого костра послушать древние легенды и песнопения
29 мая
16:26
286
Как Дурачок Иванушка землицу на торгах купил
Отслужил Дурачок-Иванушка государеву службу исправно. И не жнец, а на дуде игрец был Иванушка, да пошёл Дурачок на отдых-пенсию...
Показать больше

Афиша

Наверх