Баргажан Түхэм

Хүлэн-Бойрын  нютаг гээд нэрлэхэдэ зүб болоно  гээшэ ха.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
267
Үбэр-Монголой Хүлэн-Бойрын Шэнэ Баргын Зүүн хушуунда Чогдоо Ошортон гэжэ малшан айлайда түрэһэн алдарта ирагуу найруулагша  ЧО.ДУГАРЖАБ
БАРГАЖАН-ТҮХЭМ
Байгал гүн сэнхэг нуур Баргажан уудам ногоон түхэм
Баргахан үндэр хайрхан Баргын үлгы нютаг
Үхэрэй  бөөрэ шэнги бутарһан
Орос гүрэниие нэгэдхэжэ Үрлиг Богдо Чингис Хаан
Үрэнөөд орониие эзэлхэһээ үмэнэ үндэр хүл ород хүн
Ураалын дабаае дабаад, Байгал шадар  орониие эзэлжэ
Байршан һуурижахаһаа урид
Алдарта Барга баатарай үбгэ, үринэр
Арбадугаар зуунай наагуур саагуур аймаг угсагаагаараа
Баргажан Түхэм ан агнан,мал малшалжа байһан
Хорин нэгэ дугаар зуунай зулай дээрэ
Хоридойн хойто үе –би,
Хүлэн Бойроос дээдэсэнгэй нютагаа эрьехээр,
Тэмүүлэн ябажа хүрэлээ.
Барга Хаан хайрхандаа хадаг хии  мори барибаа
Баргажан уудам хүндыдөө сасалай   санаагаан үргөөб
Урсажа сасаржа булангиртаһан Оршоон голоймни урахаал
Баргажан голоймни шиг  тунгалагхан
Билхаржа тэлэдэг болоосой
Хубарагай толгой шэнги боложо байгаа
Хүлэн Бойрымни тулаад
Баргажан нюруунай ой шэнги
Бараагын холоһоо сэнхирлэһээр
Байгалай бүсгүйн нэрэһэн һаалиин архиниин сэнхинүүн
Байгалай түүхэй загаһатай зоосойн шэрээндэ  сэнгүүхэн
Аяын үнэртэй һалхиниинь
Алтан бэеымни арюудхаа
Аршаан шэмын уһанһаа
Амталан хүртэн элүүржүүлээ
Ама таряанай газарынь
Барга собогынь (һубаг) урматай
Алдарта дээдэсые бунхалһан
Шарилай онгон  уулатай Баргахан хайрхан
Хии моримни һэргээжэ үгэбэ
Байгаал ехэ нуур хэшэгыемни хуряажа үгэбэ.
Далай баян жаргалай бэлэг дэмбэрэлые зүгнөөд
Баргахан хайрхан Байгал
Дахяад түрэл олоһон мэтэ бэе сэдьхэл шүнэтөөд (шэнэлээд)
Бардам  тэнюун абаритай
Байгаал ороной ородуудһаа
Сүмэ дуган һүзэг бэшэрэлтэй буряадуудһаа салаад
Аласай замые
Аяарланхан гал тэргэнэй
Гадагшаа
Модон ашаа дүүрэн-дүүрэн вагонууд
Гадагшаа бараалан аялхаар шэглэн хурдан-хурдан
Манайхиниие шэглэн дабхина
Шибириин тэртээ бугын  урамдаха
Сөөмхэй бүтэнхэн  соносогдоно
Алдаад-алдаад дуусадаггүй
Монголой Ехэ  талын
Алтан сүгсынхин  хэлтэрхэй
Баргажан ногоон Түхэмни
Абаад-абаад ханадаггүй хари ехэ үндэстэнүүд
Адхаад юрэ табидаггүй
Баргажан Эрдэниин Түхэмни
Хүлэн Бойр Байгал орон
Хүйһөөрөө холбоһон алтан үлгы
Мэнэнгээм Богдо Уула
Баргахан минии дээдэсын онгон шүтөөн
Оршоон Хэрлэн Баргажан голой
Удамта нютагаймни лугшаха һудалнууд
Бойр Хүлэн Байгал нуурай
Бодол зүрхэнэй эрдэниин толи.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
“Хүлэн-Бойр” сэтгүүлһээ А.Нумаа абгай кирилл үзэгтэ оруулжа үгэбэ.


Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

23 мая
15:35
Пчелопост
Много пчёл. Вот вы сейчас читаете, от работы отвлеклись, а они работают. Таскают на бёдрышках своих пыльцу в ульи, туда-сюда снуют
23 мая
15:25
2
По лесным тропинкам
Как-то в фейсбуке мне сказали, что лес красив в августе-сентябре. Не спорю, ранней осенью он особенно ярок
23 мая
15:14
3
Расцвела черёмуха
Весна продолжает радовать нас красками. Недели не прошло, а все деревья в городе вдруг стали зелёными. В садах зацвела черёмуха
22 мая
14:22
172
2
Ваши маленькие секреты на виду у всех!
Проблемы безопасности сайтов, о которых владельцы не думают...
21 мая
10:00
113
1
Блог спорщика. Про посуду
Итак, мыть или не мыть? Может ли суд решить вопрос о том, кому из супругов мыть посуду?
19 мая
16:50
612
4
Блог директора ГК «Информ Полис» о кухне медиа
Бурятское родео, Вадим Бредний и Богатая Бурятия. Мэдэгма на детекторе лжи, редакция сайта и наши разработчики.
19 мая
09:00
100
2
Как я на сход села ходил
На сход села в местный ДК меня пригласил глава поселения, объяснив это тем, что у жителей есть ко мне вопросы. Оказывается, в деревне решили что я строю свинокомплекс!
19 мая
00:54
125
2
Запутанная ситуация
Две женщины, две истории. А одна ли правда?
18 мая
16:11
186
1
Аутизм. Взросление и сопротивление переменам
Сегодня я более подробно расскажу о некоторых жизненных этапах Дениса и тех трудностях в воспитании, с которыми мы столкнулись по мере его взросления
18 мая
09:06
58
Алтарганын алтан медальта уран оёдолшон
Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнагай тайлбари: Энэ толилолго “Толон” сониной № 10 дугаар, 2010 оной мартын 11-эй үдэр хэблэгдэһэн. Дарима Базарова сэтгүүлшэн бэшэһэн байна
17 мая
18:09
190
1
Бессмертный Полк. Моя история
Вечером 9 мая в соцсетях нашел ссылки на сайты, где можно узнать информацию об участниках ВОв. Начал поиск. И на пятом сайте "ОБД Мемориал" появилась так нужная мне информация. Аж сердце защемило...
17 мая
09:00
278
4
Байкал для Бурятии
Если уже твердо решено заняться эксплуатацией байкальских ресурсов, то нужно думать, как  сделать так, чтобы местное население хоть что-то получило от этого "праздника жизни"
15 мая
12:15
62
Посмотри, с кем ты в одной лодке, и в нужном ли направлении она плывет?
Размышление о митинге 14 мая по отмене доплат "VIP-пенсионерам"
15 мая
11:56
190
1
Почему нам «Низзя»
Алкоголь - абсолютный яд, в первую очередь, для мозговых клеток. Это абсолютно канцерогенное вещество. Алкоголь - не выход из трудной жизненной ситуации. Азиаты генетически обделены ферментом, расщепляющим алкоголь, поэтому его потребление сказывается на них еще более пагубно. Можно ли запретить продажу алкоголя на территории Республики Бурятия лицам коренной национальности?
15 мая
09:47
620
2
Рогатый Ангел
А согласились бы Вы пройти проверку на "детекторе лжи" на предмет супружеской верности? А может быть, вы хотите чтобы ваша вторая половинка побывала в кабинете полиграфолога?
15 мая
09:00
598
Богатая Бурятия: Миф или Реальность? Сколько мы тратим и зарабатываем
Первый видеовыпуск проекта "Богатая Бурятия". О бюджете республики, его доходах и расходах. Об уровне дотационности Бурятии и сравнение с другими регионами России.
14 мая
18:02
85
МИНИИ УГ ГАРБАЛ ТАБАНГУУД
Дари Буянтуева, лауреат Интернет-конкурса "История моего рода", ученица Аланской средней школы Хоринского района рассказывает о своих предках с отцовской и материнской стороны
14 мая
17:53
60
ТҮҮХЭ ТӨӨРИГДЭХЭГҮЙ, УГ МАРТАГДАХАГҮЙ
Аяна Буянтуева - ученица Аланской средней школы лауреат Интернет-конкурса "История моего рода" рассказывает о выдающихся людях своего рода
13 мая
13:37
72
7
Блог спорщика. Не всякий спор судебный...
Суды рассматривают не все споры. Спор по вопросу, который не регулируются законом, судья разрешить не вправе
12 мая
16:57
172
2
Я купил «Шагай наадан»
Очередная цель из списка "100 целей" выполнена! Я купил игру "Шагай наадан"
Показать больше
Наверх