Хамбын наадам арбан табадахияа болобо

Баян Булагһаа Тайшихина Кристина, Тохойһоо Балтуева Долгорма, Мүрөөшэһөө  Цыренова Арюна, Селендүүмэһээ Шишмарева Марина, Хэжэнгэһээ Дондокова  Баирма, Юрөөһөө Сунграпова Сарюна, Улаан-Үдын 29-дэхи гимназиин һурагша Чойдонова Алина гэгшэд оёдолдо  амжалтатай һуража байна. Хэжэ байһан бүтээлнүүдынь захата боложо байна. Тэдээндэ багша туһална, гэртэнь эжынэр, абгайнар туһалалсаа ааб  даа.
274
Ивалгын дасанда болодог “Эхэ хэлэн – манай баялиг” заншалта урилдаан  декабриин 23-24-дэ арбан табадахияа болобо.  53 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд,  урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. Наадамай нээлтэ дээрэ Ивалгын аймагай гулваа Виктор Очиров, Зэдын аймагай гулваа Валерий Цыренов гэгшэд үхибүүдые амаршалаад, тэдээндэ амжалта хүсэбэ. Хяагтын аймагай гулваа  Александр Буянтуев нютагайнгаа үхибүүдтэй уулзажа, хөөрэлдэжэ,  зоригжуулан байхыень харахада, баярламаар байгаа бэлэй.

Энэ удаа “Абсолют” гэһэн хамжаануудай бүлгэм энэ наадамай эбээн тэдхэгшэ байгаа.

-Буддын шажанай заншалта сангха буряад хэлээ хүгжөөн һэргээхэ хэрэгтэ ехэхэн хубита оруулна. Манай хамжаануудай бүлгэм гурбадахияа энэ хэмжээ ябуулгада  хабаадажа байнабди. Буряад хэлээ аршалан үлдээхэ хэрэгтэ хододоо хам оролсожо, туһалжа байхабди,- гэжэ  «Абсолют» гэһэн хамжаануудай бүлгэмэй захиралай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Жаргал Элбенов найдуулба.

-Буряад хүбүүд, басагад, таанад Этигэлэй хамбын һургаал сэдьхэлдээ шэнгээгээд, ухаандаа тогтоогоод, өөртөө хэрэгтэй һургаал заабари хадуужа абаад, хожомоо өөһэдөө аба эжы болоходоо, үхибүүдтээ хэлэхэ үгэтэй байха  ёһотойт, -гэжэ Дамба Аюшеев хамба лама хэлэбэ.
Үхибүүд үрөөнүүдээр тараад, урилдаан эхилшэбэ.
“Уран баримал” урилдаанай  дүримөөр ерэхэ жэлэй һүлдэ тахяа урлан дархалха гэһэн гэрэй даабари байгаа.  Эгээ эрхим хүдэлмэринүүдые сувенир болгон шудхаха арга олдохо. Урилдаанай үедэ хэхэ даабари багша үгэнэ. Хүбүүд басагад  яһала оролдосотойгоор тахяагай дүрсэ  дархална. Зарим ажалнууд уранаар хээтэй гэжэ харахада элихэн байгаа һэн.

Басагад “Уран гартан” урилдаанда арга шадабарияа харуулба.
Гэртээ хониной гурбан арһа элдэхэ даабари үгтэһэн байгаа.
Урилдаанай энэ шатада багшын хүтэлбэри доро элдэһэн арһаараа шэнэ урлал бүтээхэ ёһотой байгаа.  Минии харахада, арһаар бүтээл оёжо байһан басагад дуратайханаар энэ урилдаанда хабаадана. Багша Баярма Митупова аятайханаар басагадта заажа үгэнэ. Арһаа яагаад  тааруулхаб, хэбээ яагаад табяад хайшалбал зохид байхаб гэхэ  мэтэ нарин асуудалнуудта харюу үгэнэ.
-Басагад багаһаа эсхэжэ, оёжо һурахадаа,  оёдолой дүршэл абахадань өөһэдтэнь һайн байха. Багадаа Һураһан юумэн, абаһан дүй дүршэл тэдэнэй ажабайдалдань хэрэгтэй байха ха юм. Багадаа абаһан һургаал мартагдахагүйгөөр  хадуугдадаг гэжэ һананаб,-гээд Баярма Митупова хөөрэнэ.

Баян Булагһаа Тайшихина Кристина, Тохойһоо Балтуева Долгорма, Мүрөөшэһөө  Цыренова Арюна, Селендүүмэһээ Шишмарева Марина, Хэжэнгэһээ Дондокова  Баирма, Юрөөһөө Сунграпова Сарюна, Улаан-Үдын 29-дэхи гимназиин һурагша Чойдонова Алина гэгшэд оёдолдо  амжалтатай һуража байна. Хэжэ байһан бүтээлнүүдынь захата боложо байна. Тэдээндэ багша туһална, гэртэнь эжынэр, абгайнар туһалалсаа ааб  даа.

Этигэлэй Хамбын һургаалнуудые сээжээр хөөрэхэ даабари хатуухан байба. Тиигэбэшье үхибүүд ехэ оролдоо, заримашуулынь хореод һургаалнуудые мэдэнэ. Би ехэ һонирхожо шагнааб. Үхибүүд удхыень ойлгоод, бидэндэ ойлгуулхын, дамжуулхын  тулада тон зохидхоноор, аажамханаар, аятайханаар  хөөрэхэдэнь ямар баярламаар  гээшэб! Хаража, соносожо байхада нюдэндэ урин, шэхэндэ шэмэг лэ!
Урилдаанай дүримүүд, асуудалнууд, даабаринууд “Эхэ хэлэн-манай баялиг” хуудаһан дээрэ Интернет  соо толилогдоно. Ямар номуудые хэрэглэжэ урилдаанда бэлдэхэб гэжэ сайт дээрэ харюу хуу бэшээтэй.
Үхибүүдэй хүсэл эрмэлзэл, урилдаанда хабаадаха жүдхэл, бүхы юумэ мэдэдэг, шададаг болохомни  гэһэн сэдьхэл заажа ябаһан багшаһаа дулдыдадаг.  Эрхүү можын  Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулиин үхибүүд Васильев Женя, Хамгушкеев Слава, Хамгушкеева Ксюша, Хамгушкеева Эржена, Трубачеева Настя, Гергенова Марина гэгшэд Серафима Балданова багшаяа дагаад  мүнөө урилдаанда хабаадаба. Хамба-лама Дамба Аюшеев Наадамай урда тээ Серафима багшые хараhаар «О, Yбэсынхид ерээ» гээд баярлан хэлэнэ.  Женя Васильев “Оньһон үгэ оносотой” мүрысөөндэ түрүү һуури эзэлээ. Шагналаа абажа байхадаа Женя ямар жаргалтай байгааб даа! Үхибүүе урмашуулха, амжалта туйлахадань туһалалсаха, илахадань баярлаха   - Багшын жаргал баяр хоёр ха юм даа. Иимэ багшанарай ажаллажа байһан сагта буряад хэлэмнай  мүхэхэгүй!

Серафима Балданова – Yбэсэ нютагта бэри боложо ерэhэн, Хэжэнгын галзууд угай басаган юм. Сандак, Доржима хоёр үхибүүдээ нүхэртэеэ үндылгэн дэгжээжэ байна. Хадам эжы абань бэридээ ажалдань туһалалсадаг, ажалыень дэмжэдэг юм. Үбэсэ нютагта намар ябахадаа, гэртэнь ошожо, аба эжытэйнь, Африкан нүхэртэйнь  танилсаа һэмби. Газаа зосоогүй яб-саб, ажалша бүхэриг  бүдүүн хотон Үбэсэдэ байдаг юм. Серафима Балданова Үбэсын дунда hургуулиин дэргэдэ Оhын хуугэдэй уран бутээлэй байшанай "Сэдьхэл" дугыланай багшаар  ажалладаг юм.  Таня Балдаева, Коля  Хамгушкеев гэгшэд урда тээхи наадамуудта буряад хэлээ һайн мэдэдэгээрээ олоной магтаалда хүртэһэн байха.Серафима багшын шабинар “Хүхюу буряад”, «Эдир Будамшуу»,  «Эхэ хэлэн-манай баялиг» урилдаануудта эдэбхитэй хабаададаг, түрүү һууринуудые нэгэтэ бэшэ эзэлһэн юм.

ХХУ «Эхэ хэлэн – манай баялиг» нааданай дүнгүүд согсологдожо, Буряадай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернадай һурагшад түрүүлбэ. Хоёрдохи һуурида – Харланайхид, Ноёхон нютагайхид  гурбадахи һуурида гараба.

“Эхэ хэлэн – манай баялиг” удаадахи наадам 2017 оной февралиин 17-18-да болохо.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

27 марта
17:33
1
Настоящий актёр Илья
Режиссёры знают, что самой сложной считается работа с животными и детьми. Но наш актёр Илья Калашников не только хлопот никому не принёс - он ещё и помогал ассистентам, костюмерам да и актёрам.
27 марта
16:55
8
"Дети на заказ". Стоит ли запрещать суррогатное материнство?
В России хотят запретить суррогатное материнство. Такой законопроект внесен сегодня в Госдуму. По мнению его инициатора сенатора Антона Белякова, наша страна стала центром "репродуктивного туризма", но при этом отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством, отчего без юридической защиты остаются как генетические родители, так и суррогатные матери, а также сами дети.
26 марта
22:23
44
Как обустроить квартиру в новостройке? Этап первый.
Квартира в новостройке несомненно имеет свой главный плюс - это свободная планировка, которую вы можете организовать под свои требования. Но обустроить квартиру с нуля дело довольно-таки затратное. Как спланировать ремонт и получить в итоге именно тот результат, который вам нужен и при этом не потратить состояние?
26 марта
22:02
19
Практические приемы визуального увеличения пространства
Фальшокна, зеркала фотообои и фрески - это проверенные практикой средства для визуальной коррекции помещения, а также для создания иллюзии перспективы. Поделюсь с вами практическими решениями их применений, основанными на собственном опыте.
24 марта
11:51
157
Куба влюбляет своей простотой и беспечностью
Вот уже почти неделю мы путешествуем по Кубе. Полноценный отчет мы обязательно представим позже, сейчас такой возможности нет, так как с интернетом в этой стране действительно туго. А пока наши путевые заметки и приветы с острова Свободы! Вместе со мной руководитель ивент-отдела «Информ Полиса» Светлана Потхоева!
23 марта
12:42
203
4
Мы начинаем блогить)
Как искать спонсорскую помощь? Рассказать? Размышления по этому поводу. В первую очередь, нужно придать важность Вашей персоне. История из жизни. Звоню в приемную одной крупной компании:
- Можно, пожалуйста, Алексея Ивановича?


23 марта
08:41
96
Всемирный День поэзии
"Чтецы У-У" в "ZAM"-е 21 марта, в Всемирный день поэзии. У каждого поэта своя неповторимая интонация. "Поэт я или нет, будет ясно спустя десятилетия, если мои стихи смогут жить отдельно от меня", - сказал на вечере Есугей Сындуев.
22 марта
15:55
48
Поможем провести День Победы в Бурятии
«Волонтеры победы» открывают регистрацию добровольцев на 9 мая. В феврале этого года Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило набор добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы. В этот день тысячи волонтеров со всех регионов России вновь станут участниками и соорганизаторами Парадов и шествий Бессмертного полка.
22 марта
15:25
208
1
Мужики, ну как так ...
Ох, уж ... мужчины! За утро к нам (в Фонд "Подари мне жизнь") обратились три женщины. У одной трое детей, беременная четвертым. Бросил муж... У второй четверо детей - бросил муж не помогает, кормить детей почти нечем, на работу устроится не может. Мы позвонили нашим добродетелям, нашли для нее работу! Завтра на складе получит продуктовую помощь! Но я не об этом.
21 марта
19:55
1316
5
Позор 2017. Почему он настиг меня спустя 7 лет?
Год только начался, а я уже опозорилась! Что это? Изменение ценностных ориентаций пользователей социальных сетей или массовая деградация. Один преданный друг нашей группы говорил мне: "Сабрина, вас начнут понимать только через 10 лет".  Кто бы знал, что это "понимание" будет столь прямолинейным, я бы даже сказала извращенным.
20 марта
10:25
283
1
Длинная воля
Я совершил страшный грех – пренебрег заветами отца своего и теперь мне наказание за это – смерть. Я обманул моих сверстников и подставил их под удар. И за это мне смерть. За свои деяния надо платить. Передо мной огромное войско карательной экспедиции южан. Против нас, против маленькой горстки юнцов, которые искренне поверили мне, которые так же ослушались своих отцов и теперь, вместе со мной стоят и смотрят смерти в лицо.
18 марта
12:55
103
Аман зохёолой алтан абдар уудалая!
Анхарагты, уншагты бодолгото бологты!
Буряад  арадай аман зохёол соо алтан һургаал, хүмүүжүүлгын захяа  заабари, богонихоноор аад, сэсэн  мэргэнээр ялас гэжэ хэлэһэн хурса үгэнүүд, буряад хэлэнэй баяниие харуулһан ирагуу найраг оложо болоно!  
17 марта
17:53
118
2
Должники обязаны сообщать об имуществе и доходах, на которые невозможно обратить взыскание
В прошлом году статистика службы судебных приставов Бурятии зафиксировала рекордное количество находящихся на исполнении производств - 976 тысяч. Из них 912 тысяч составили производства в отношении физлиц. Таким образом, с высокой долей вероятности можно констатировать - в сферу исполнительного производства вовлечен каждый житель республики.
17 марта
17:51
91
Что делать, если родителя «и след простыл»?
Чтобы получить средства на содержание ребенка с бывшего супруга, во многих случаях мало подать иск на алименты. Надо еще суметь взыскать их. Если должник по алиментам не имеет источников дохода, длительное время не проживает по месту регистрации и вообще исчез из поля зрения не только ребенка и бывшего супруга, но и судебного пристава, то в отношении него заводится розыскное дело.
16 марта
21:43
475
"Женский" вопрос
Кому не знакомо это здание в стиле позднего сталинского конструктивизма на проспекте Победы в самом сердце Улан-Удэ? Сотни тысяч жительниц столицы Бурятии и ее районов в бывшем роддоме, а ныне в республиканском перинатальном центре, исполнили свое главное предназначение - дали жизнь новым поколениям... Была в их числе и я) О том, как сохранить женское здоровье, и о тревожных моментах в работе врачей республиканского перинатального центра мне поведал зав. хирургическим отделением центра Тумэн Цыренов.
16 марта
17:44
335
Здоровье - награда для умных
О том, как я прошла обследование в одном медицинском центре, и что я там увидела и услышала

15 марта
10:56
196
Байкальская вода и Китайский трубопровод
Недавно друг сказал о каком-то проекте китайской компании о создании трубопровода в Байкал, для выкачки воды. Потом увидел в сети статьи с такими размышлениями. Я сначала подумал, что это утка, слухи, и свое мнение сохраняю. И вот почему.
14 марта
19:09
195
Плохое настроение – в подарок!
Что подарить, чтобы испортить настроение...
Весна наступила! Уже подарочными обертками отшуршал международный женский день, в помойку отправились потерявшие товарный вид букеты, мужики наконец-то отделались от навязчивых мыслей о подарках.
13 марта
10:15
309
"Небесный бег" на Верхней Березовке
Блог журналиста Доры Хамагановой о похудении. 12 марта давние, хорошие друзья позвали пройтись, вернее, слегка пробежаться по тропе на Верхней Березовке. Вот ее, видимо, и проложил мой давний знакомец, основатель бренда "Большая Байкальская тропа" (ББТ) Андрей Сукнев. А там так многолюдно, как на городской улице! Так много позитивных веселых людей, проповедующих ЗОЖ: скандиходов, спортсменов-экстремалов, молодых семей с ребятишками, пенсионеров.
13 марта
10:00
185
Сагаалган-2017. Һээр шаалган.
В ФСК прошло землячество Агинского округа. Разбивание кости - одна из национальных игр бурятского народа. Баир из Догоя завоевал первое место.
Показать больше
Наверх