Уран зурааша Намжилма Эрдынеева

Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана.
547
Агын тойрогой Могойто һууринда ажаһуудаг уран зурааша Намжилма Эрдынеевагай уран бүтээлнүүдые уран зурагай үзэсхэлэндэ хаража болоно гэжэ дуулаад, зорюута “Орда” гэжэ этногалереяда ошожо танилсабаб. Уриханаар энеэбхилһэн басаган угтан абажа, уран зураашан тухай, тэрэнэй бүтээлнүүд тухай дэлгэрэнгыгээр хөөрэбэ. Намжилма Эрдынеевагай зурагуудай үзэсхэлэн ноябриин 16-да хаагдаба, тиигэбэшье “Орда” этногалерея уран зураашын бүтээлнүүдые худалдаха эрхэ абаһан байна. Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана. Уран зураашан бурхадые зурадаг. Энэ хадаа өөрын дүримтэй нарин нягта ажал гээшэ бшуу. Намжилма Эрдынеевада уран зураашын бэлиг шадабариин хажуугаар, арадай аман зохёол, түүхэ домог түгэс мэдэхэ, эрдэм шэнжэлгын ажалнуудые һайн мэдэхэ эрилтэ, мүн баһа харюусалга урдань табигдана. Уран зураашан Будда бурхан багшынгаа үльмыдэ һүзэглэжэ, маани мэгзэмээ уншажа байгаад, шүтэжэ зурагуудаа зурадаг юм. Яагаад зурахаб гэжэ оюун ухаандаа бодомжолоод, юун гээд өөртөө һанаа һэн бэ, тэрэ зангаар бүтээлэйнгээ бүтэхэдэ, уран зураашан сэдьхэлээ ханадаг юм. Иигээд зурабал һайн байгаа, иигээд зурабал зураг ондоохоноор харагдаха һэн гэхэ мэтэ олон бодолнууд уран зураашын һанааень амаруулдаггүй. Намжилма Эрдынеева хэһэн ажалаараа һанеаагаа амардаггүй, дүй дүршэлөө, мэргэжэл шадабарияа улам мүлихэ гэжэ оролдодог юм. Буряад арадай үльгэрэй удхаар һабагшалһан “Үльгэршэн”, “Гэсэр”, “Бабжа Барас баатар” уран зурагууд, “Минии элинсэгүүд”, “Хүхюу хүүгэд” зурагууд нюдэндэ уринаар харагдана.
Хориин 11 эсэгын домог түүхэ, ураанууд, уг гарбалай тугууд, угууд тухай хэлсэдэг үгүүлэлнүүд уран зураашада шэнэ мэдээсэл, зохёохы зоригжол асараа һэн. Буряад-монголшууд шэнги унажа ябаһан адагуусанаа “морин эрдэни” гэжэ магтаһан арад дэлхэй дээрэ бии ха гү? Морёо унаһан нүүдэлшэ хүнэй дүрэ харуулһан удха уран зураашын бүтээлнүүд соонь голлоод байдаг. Намжилма Эрдынеевагай “Табан хушуу мал” гэһэн бүтээлнүүд хүнүүдэй анхарал татана. Малша арадай басаган хадаа гайхамшаг бэрхээр шадажал зуранал даа гэһэн бодол досоомни түрэнэ.
“Алан-гуа” зураг харахадаа, хэдэн зуугаад жэлэй саанахи элинсэг хулинсагаймнай Эхэ иимэл шарайтай, иимэл хубсаһатай, үхэр оруулһан иимэхэ лэ тэргэтэй байһан байгаал даа гэжэ Намжилма Цыренжаповнагай нюдөөр хараад, уран зураашын эди шэдидэ, бэлигүүн нюдэндэ этигэнэбди. Харажал байһайбди гэһэн бодол бидэнэй сэдьхэлдэ түрэнэ. Тэнгэриин үүлэнүүд, тэргын мөөр, номо һаадагаа агсанхай багжагар баатарнууд, Алан-гуа эжын нюур шарай үнэншэмэ гоёор зураглаатай.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

28 мая
18:45
Блог спорщика. Про деньги
Мне сегодня позвонил один журналист и спросил, какими тарифами руководствуются адвокаты при назначении размера своего вознаграждения за оказание юридической помощи. Ответ - никакими
26 мая
14:49
289
2
Буддисты в Калифорнии
В 15 минутах от дома нашли волшебное место под названием «Зеленое ущелье». Это и дзен-центр, и ферма, и сад
25 мая
20:25
27
Хоёрдохи һургуулида һүүлшын хонхо
Мүнөө жэл Улаан-Үдэдэ бүхыдөө 4328 һурагшад 9-дэхи класс, 11-дэхи класс 2172 дүүргэбэ
25 мая
17:12
367
6
Богатая Бурятия: бесполезные ископаемые. Что мы добываем?
Какие полезные ископаемые мы добываем? Кто наживается на наших недрах? Какие проблемы мешают нам добывать больше? Обо всем этом - во втором выпуске проекта «Богатая Бурятия»

25 мая
12:38
107
5
Аутизм: депрессия семейных отношений
Будущее детей с РАС напрямую зависит от внутренней духовной работы родителей над собой и возникшими в семье проблемами
25 мая
08:44
26
У нас есть инструкция!
Хорошая инструкция в наше время на вес золота. Панацея от всего и всех
23 мая
15:35
48
Пчелопост
Много пчёл. Вот вы сейчас читаете, от работы отвлеклись, а они работают. Таскают на бёдрышках своих пыльцу в ульи, туда-сюда снуют
23 мая
15:25
77
По лесным тропинкам
Как-то в фейсбуке мне сказали, что лес красив в августе-сентябре. Не спорю, ранней осенью он особенно ярок
23 мая
15:14
28
Расцвела черёмуха
Весна продолжает радовать нас красками. Недели не прошло, а все деревья в городе вдруг стали зелёными. В садах зацвела черёмуха
22 мая
14:22
229
2
Ваши маленькие секреты на виду у всех!
Проблемы безопасности сайтов, о которых владельцы не думают...
21 мая
10:00
170
1
Блог спорщика. Про посуду
Итак, мыть или не мыть? Может ли суд решить вопрос о том, кому из супругов мыть посуду?
19 мая
16:50
696
4
Блог директора ГК «Информ Полис» о кухне медиа
Бурятское родео, Вадим Бредний и Богатая Бурятия. Мэдэгма на детекторе лжи, редакция сайта и наши разработчики.
19 мая
09:00
136
2
Как я на сход села ходил
На сход села в местный ДК меня пригласил глава поселения, объяснив это тем, что у жителей есть ко мне вопросы. Оказывается, в деревне решили что я строю свинокомплекс!
19 мая
00:54
164
2
Запутанная ситуация
Две женщины, две истории. А одна ли правда?
18 мая
16:11
247
1
Аутизм. Взросление и сопротивление переменам
Сегодня я более подробно расскажу о некоторых жизненных этапах Дениса и тех трудностях в воспитании, с которыми мы столкнулись по мере его взросления
18 мая
09:06
92
Алтарганын алтан медальта уран оёдолшон
Бальжинимаева Намжилма Нанзатовнагай тайлбари: Энэ толилолго “Толон” сониной № 10 дугаар, 2010 оной мартын 11-эй үдэр хэблэгдэһэн. Дарима Базарова сэтгүүлшэн бэшэһэн байна
17 мая
18:09
220
1
Бессмертный Полк. Моя история
Вечером 9 мая в соцсетях нашел ссылки на сайты, где можно узнать информацию об участниках ВОв. Начал поиск. И на пятом сайте "ОБД Мемориал" появилась так нужная мне информация. Аж сердце защемило...
17 мая
09:00
314
4
Байкал для Бурятии
Если уже твердо решено заняться эксплуатацией байкальских ресурсов, то нужно думать, как  сделать так, чтобы местное население хоть что-то получило от этого "праздника жизни"
15 мая
12:15
84
Посмотри, с кем ты в одной лодке, и в нужном ли направлении она плывет?
Размышление о митинге 14 мая по отмене доплат "VIP-пенсионерам"
15 мая
11:56
240
1
Почему нам «Низзя»
Алкоголь - абсолютный яд, в первую очередь, для мозговых клеток. Это абсолютно канцерогенное вещество. Алкоголь - не выход из трудной жизненной ситуации. Азиаты генетически обделены ферментом, расщепляющим алкоголь, поэтому его потребление сказывается на них еще более пагубно. Можно ли запретить продажу алкоголя на территории Республики Бурятия лицам коренной национальности?
Показать больше
Наверх