Уран зурааша Намжилма Эрдынеева

Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана.
603
Агын тойрогой Могойто һууринда ажаһуудаг уран зурааша Намжилма Эрдынеевагай уран бүтээлнүүдые уран зурагай үзэсхэлэндэ хаража болоно гэжэ дуулаад, зорюута “Орда” гэжэ этногалереяда ошожо танилсабаб. Уриханаар энеэбхилһэн басаган угтан абажа, уран зураашан тухай, тэрэнэй бүтээлнүүд тухай дэлгэрэнгыгээр хөөрэбэ. Намжилма Эрдынеевагай зурагуудай үзэсхэлэн ноябриин 16-да хаагдаба, тиигэбэшье “Орда” этногалерея уран зураашын бүтээлнүүдые худалдаха эрхэ абаһан байна. Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана. Уран зураашан бурхадые зурадаг. Энэ хадаа өөрын дүримтэй нарин нягта ажал гээшэ бшуу. Намжилма Эрдынеевада уран зураашын бэлиг шадабариин хажуугаар, арадай аман зохёол, түүхэ домог түгэс мэдэхэ, эрдэм шэнжэлгын ажалнуудые һайн мэдэхэ эрилтэ, мүн баһа харюусалга урдань табигдана. Уран зураашан Будда бурхан багшынгаа үльмыдэ һүзэглэжэ, маани мэгзэмээ уншажа байгаад, шүтэжэ зурагуудаа зурадаг юм. Яагаад зурахаб гэжэ оюун ухаандаа бодомжолоод, юун гээд өөртөө һанаа һэн бэ, тэрэ зангаар бүтээлэйнгээ бүтэхэдэ, уран зураашан сэдьхэлээ ханадаг юм. Иигээд зурабал һайн байгаа, иигээд зурабал зураг ондоохоноор харагдаха һэн гэхэ мэтэ олон бодолнууд уран зураашын һанааень амаруулдаггүй. Намжилма Эрдынеева хэһэн ажалаараа һанеаагаа амардаггүй, дүй дүршэлөө, мэргэжэл шадабарияа улам мүлихэ гэжэ оролдодог юм. Буряад арадай үльгэрэй удхаар һабагшалһан “Үльгэршэн”, “Гэсэр”, “Бабжа Барас баатар” уран зурагууд, “Минии элинсэгүүд”, “Хүхюу хүүгэд” зурагууд нюдэндэ уринаар харагдана.
Хориин 11 эсэгын домог түүхэ, ураанууд, уг гарбалай тугууд, угууд тухай хэлсэдэг үгүүлэлнүүд уран зураашада шэнэ мэдээсэл, зохёохы зоригжол асараа һэн. Буряад-монголшууд шэнги унажа ябаһан адагуусанаа “морин эрдэни” гэжэ магтаһан арад дэлхэй дээрэ бии ха гү? Морёо унаһан нүүдэлшэ хүнэй дүрэ харуулһан удха уран зураашын бүтээлнүүд соонь голлоод байдаг. Намжилма Эрдынеевагай “Табан хушуу мал” гэһэн бүтээлнүүд хүнүүдэй анхарал татана. Малша арадай басаган хадаа гайхамшаг бэрхээр шадажал зуранал даа гэһэн бодол досоомни түрэнэ.
“Алан-гуа” зураг харахадаа, хэдэн зуугаад жэлэй саанахи элинсэг хулинсагаймнай Эхэ иимэл шарайтай, иимэл хубсаһатай, үхэр оруулһан иимэхэ лэ тэргэтэй байһан байгаал даа гэжэ Намжилма Цыренжаповнагай нюдөөр хараад, уран зураашын эди шэдидэ, бэлигүүн нюдэндэ этигэнэбди. Харажал байһайбди гэһэн бодол бидэнэй сэдьхэлдэ түрэнэ. Тэнгэриин үүлэнүүд, тэргын мөөр, номо һаадагаа агсанхай багжагар баатарнууд, Алан-гуа эжын нюур шарай үнэншэмэ гоёор зураглаатай.
Поделитесь с друзьями:

Еще из раздела Досуг

Последние записи

12 июля
10:06
Подарок от выпускников Кижингинских школ
7 июля отметили юбилей - 25-летие окончания школы, выпускники 1992 года Кижингинских школ. К этой дате приурочили торжественное открытие благоустроенной зоны в центре Кижинги, которую в качестве подарка сделали выпускники 92 года всех школ Кижинги, это КСШ-1, КСШ-2, Лицей, Интернат, Ушхайта.
12 июля
08:08
ХҮНЭЙ НАҺАН
Энэ дэлхэй дээрэ хүн бүгэдын наһан адли бэшэ - ута, богони байдаг гээшэ. Табисуураар үгтэһэн наһаяа хүн гүйсэд эдлэхэ ёһотой.
11 июля
17:19
221
3
Родители вправе обратиться в Рособрнадзор и в суд
В этой ситуации родителям выпускников необходимо написать жалобу на директора школы в Комитет по надзору и контролю в сфере образования.
11 июля
13:41
39
Мне подарили ноутбук!
Теперь у меня есть орудие труда для продолжения работы по сохранению и развитию бурятского языка и для работы над книгой
11 июля
09:36
142
Встреча дорожников Бурятии с Цыденовым
Друзья! По инициативе руководителей ведущих дорожно-строительных и проектных организаций Республики Бурятия 27 июня 2017 года была проведена встреча с Алексеем Цыденовым. Считаю, что это важное событие для всех дорожников Бурятии
10 июля
09:49
137
Большой Субботник Навального в Улан-Удэ
Почему России нужны перемены, и чего хочет добиться Алексей Навальный, участвуя в выборах президента в следующем году – рассказывали сегодня на улицах Улан-Удэ. 8 и 9 июля во многих городах России прошел субботник политической агитации в поддержку Навального
10 июля
09:47
108
Эхирэдүүдэй найр наадам
Эхэ нютагайм агууехэ һүлдэ” (Великие духи прародины) гэһэн эхирэдүүдэй түрүүшын фестиваль Кабанскын аймагай Корсаково һууринда болобо. Буряад Уласай Баргажанай, Хурумхаанай, Хэжэнгын аймагта ажаһуудаг эхирэд буряадууд, Үбэр-Байгалай Агын тойрогой, Эрхүү можын Усть-Ордын тойрогой түлөөлэгшэд, Дулаан, Хадалаа, Оймуур, Корсаково һууринуудай ажаһуугшад эхирэдүүдэй найр нааданда буужа ерэбэ.  
6 июля
10:50
733
2
Белый Волк. Он для них "косой"
4 июля 2003 года в Москве трагически погиб гитарист группы "Оргазм Нострадамуса" Александр Архипов. Памяти музыканта посвящается
6 июля
09:55
157
Обман при обещании бесплатных юридических консультаций
Бороздя просторы интернета, переходя по различным сайтам в поисках нужной информации, многие из нас не раз встречали всплывающие окошки, обычно в правой нижней части экрана, предлагающие получить юридическую консультацию совершенно бесплатно
5 июля
13:00
533
2
Цыденов выиграет эти выборы, нет сомнений, но...
Для процыденовских троллей и прочих ура-патриотов сразу скажу, что я понимаю и согласен, Цыденов выиграет эти выборы, нет сомнений. Для сторонников Мархаева скажу, что вы проигрываете по всем фронтам, но у вас есть шанс
5 июля
09:36
157
1
Как бороться с щавелевым клопом
В народе щавелевого клопа еще называют «краевик». Это крайне опасное насекомое
4 июля
13:29
180
Решает суд
Для начала давайте разберемся, а что такое «необходимая оборона». Согласно Уголовному Кодексу РФ, статье 37 под необходимой обороной понимается «причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия»
3 июля
17:10
2003
16
Бурятский узел встанет комком в горле Кремля
Понятно, что предложение о помощи в сборе подписей муниципальных депутатов было, это подтвердил сам Вячеслав Мархаев. Но, как говорится, черт кроется в деталях. Московские политтехнологи Алексея Цыденова рассказали мне, что трижды предлагали свою помощь по этому вопросу. Надо понимать, когда они говорят «мы предлагали» - это предлагает Кремль. Никакие наши местные чиновники такие вопросы не решают, да и вообще чихнуть не могут без одобрения «оттуда».
3 июля
09:38
198
3
Блог агронома Даримы Дугдановой
Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Дарима Дугданова. Я ведущий специалист-агроном Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия. В этом блоге я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю об огородничестве и садоводстве.
3 июля
09:25
83
Аба эжын алтан һургаал
Анхан сагта элинсэгүүдэй абажа ябаһан абари зан, ёһо заншал мартагдажа байна гээшэ ааб даа. Мүнөө үндэр наһатай үбгэд хүгшэд һанана байха: “Нюргаа бү үргэлэгты!”, “Эльгээ бү тэбэригты!”, “Шанаагаа бү тулагты!”, “Налайжа һуужа болохогүй, хэшэгээ гээхэт!” гэхэ мэтэ нагаса эжы абанар, үбгэн аба, хүгшэн эжынэр һургаал заабари хэлэжэ, һургажа байдаг бэлэй. Буряад-монголшуудай үхибүүдээ хүмүүжэлэй һургаал заабари тухай эрдэмтэдэй шэнжэлгэ бии гээшэ гү?
30 июня
11:40
214
1
Горели. Горим. Будем гореть
18 апреля 2017 года я писала небольшую заметку о том, как можно справиться с лесными пожарами - предлагала сделать одинаковой стоимость горелого и живого леса. Конечно, этот метод не дал бы 100 % гарантию, но даже если бы на 50% уменьшился, то это был бы большой прогресс
30 июня
11:33
289
Есть ли идеи в Бурятии?
Слушал сегодня "Особое мнение" с Розой Абдулиной на Эхе Москвы, ведущий Игорь Озеров. Господа коммунисты, простите буду немного резок. Так вот согласен с Розой, что у Вячеслава Мархаева сейчас практически нету идей, предложений, то как нам жить дальше. То, что было озвучено, что касается надо поднимать экономику, сельское хозяйство, и так понятно
27 июня
19:01
182
Наша работа
"Информ Полис" пишет о том, что улан-удэнец взыскал с автомастерской 240 тысяч. Без ложной скромности можем сказать - это наших рук дело!
26 июня
10:32
290
2
Министерство Счастья
В Бурятии введена оценка деятельности министерств по пятибалльной системе. Сколько людей в современной Бурятии (не буду говорить про Россию и мир) могут назвать себя счастливыми? Этот процент и будет являться ответом на вопрос об эффективности управления республикой
23 июня
15:30
110
Зэрэгээтэ зэдын талада
Анхан сагта Монгол оронһоо нүүжэ ерэһэн сартуулнууд Зэдын урадхалай юһэн голнуудаар нютагжан ажаһуужа байна. Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаров, СССР-эй арадай артистнууд Найдан Гендунова, Содном Будажапов, Дугаржаб Дашиев, эрдэмтэн Сергей Чагдуров, ирагуу найрагшанар Даша-Даба Мункоев, Матвей Чойбонов, Галина Раднаева, Рахмет Шоймарданов гэгшэд Зэдэ нютагһаа гарбалтай юм гээд зэдээрхин омогорхол дүүрэн хөөрэдэг юм
Показать больше
Наверх