Номой буян ехэ юм даа

Михахановтанай дээдэ үедэ
Загша бүхэ гэжэ хүн байһан байна. Аргагүй томо бэетэй, хэндэшье
диилдэдэггүй байгаа.Загша бүхын түрэл гаралда 9 үе болоод
түрэһэн Анатолий Валерьевич Михаханов Японидо сумо гэдэг
барилдаанай  һургуулида һуража байна. Тэрэнэй нэрэ буряад хүн
бүхэндэ мэдээжэ.
323
“Эхэрэд-Булагадай баабай” гэжэ номой автор Галина Андреевна
Михаханова-Балюева“Буряад Үнэн” хэблэлэй байшанай эмхидхэдэг
“Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн мүрысөөндэ 2012 ондо илажа, “Гуа сэсэн хатан” гэһэн нэрэ солодо хүртэһэн юм.
Тэрэ Эрхүү можын Эхирэд Булагадай аймагай Олой
нютагта түрэһэн юм. Врач мэргэжэлтэй Галина Андреевна наһан
соогоо хүн зониие аргалдаг буянтай ажал хэһэн байна. Тэрэ
“Эхэрэд-Булагадай баабай” гэжэ ном зохёогоод, хэблүүлжэ буряад
арадтаа бэлэглээ юм. Номой буян ехэ юм даа. Энэ ном олдошогүй
хомор болонхой. Бөө, удаганай дурдалганууд, үльгэр домогууд,
арадай аман зохёолой үгүүлэлнүүд, ёһо заншал тухай захяа
заабаринууд, уг гарбал тухай хөөрөөнүүд, уула хадануудтаа, уһан
голнуудтаа, хада хабсагайдаа, модо шулуундаа, арюухан Байгал
далайдаа гамтайгаар хандаха, байгаалияа хайрлан  хамгаалха
ёһотойбди гэһэн хүмүүжүүлгын хандалганууд уншагшадай анхарал
татаха байна. Нэгэ хэды сэсэн мэргэн үгэнүүдынь: ”Түмэр
түгдэрхэгүй, түүхэ төөрихэгүй”, “Модон үндэһэтэй, хүн удхатай
байдаг”, “Үхээшэнии амиды болгохо, үгээрээшэнии баян болгохо
Худайн голой хуа шаранууд” гэхэ мэтэ. Михахановтанай дээдэ үедэ
Загша бүхэ гэжэ хүн байһан байна. Аргагүй томо бэетэй, хэндэшье
диилдэдэггүй байгаа.Загша бүхын түрэл гаралда 9 үе болоод
түрэһэн Анатолий Валерьевич Михаханов Японидо сумо гэдэг
барилдаанай  һургуулида һуража байна. Тэрэнэй нэрэ буряад хүн
бүхэндэ мэдээжэ.Энэ ном сооһоо шэлэхын аргагүй, бүхы хөөрөөн
һонин, та олоной анхаралда нэгэ хэһэг дурадханаб.

Из книги Галины Андреевны Михахановой-Балюевой “Эхэрэд-Булагадай баабай”
ЁҺООРОО ИИМЭ УДХАНУУД
1.Дээдэ замби шубуун удха. Бүргэд шубуунһаа удхатай Ойхон
баабай.
Аймшагтай мэргэн хүбүүн гэрлэхэеэ, хурим наадаа хэхэеэ түхөөрөө,
аймшагтай һайхан басаган наада хээд, хуримдаа ошожо ябахадань,
бүргэд шубуун ерэжэ бэри болохо басагайн абаад ниидэжэ арляа.
Тэрэ гоёхон басаганһаа гараһан хүбүүн Ойхон баабай гэжэ хэлсэдэг
байгаа минии багада.
2.Сагаан шубуун удха. Шубуун хаанай юһэн басагад, нэгэ басаганиин Хорёодойн һамган боложо, арбан нэгэн хүбүүды түрөө.
3.Доодо замбиин заан, Эрлик Хаан Гурман хүлһэншэтэй.Нэгэниинь газар доодын эжэн.Хүбүүшын Уһан Хаһын эжэн, Гэрэл ноён – 9 басагатай, 9 хүбүүтэй.
Эдээндэ мэдээтэй Эрэ хазагар, Ялар хатан, Туяа хатан – Уһан хаһын эжэн. Хоёр басаганиинь уһан тайлга ба Лусад Хатан. Хаанууд ээжэ ха олон. Уһанда илагтаашан (утопленники) Уһан Хаанда мүргэлөө дүүргээгүй – мүргэлөө хэхэ ёһотой. Эсэгэ баабайн заяашуулда олоо, нютагааран эбэлжэ, мүргэлөө хэхэ ёһотой. Уһан галаб болохогүйн тула. Эхэрэд Булагад хоёрто(зүбөөрөө Эхэрэд) 45 онгон. Их тотем называется Залаан Үхэр. Һалаад гарахадаа Эхэрэд – Залаан хурдан морин,модон сэргэтэй. Булагадай залаа Үхэр хуһан модон сэргэтэй. Эсэгэ баабайн онгон – модоор, зэд түмэрөөр(хуһан, нарһан, жестянка – түмэр).
Дархан удха мүргэл хэхэдээ 9 тоног(атрибуты),  (в кузнице самому шаману делать). Любой бурят из шаманского рода, не сделав обряд угощения своих предков, не может стать шаманом,”тахша бариха” не положено, Это  “сээр”грех.
Удха:1.Тэнгэриин удха(небесный), 2.Мяхан удха(от родичей),3.Дархан удха – Эсэгэ Малаанһаа(от прародителя Эсэгэ Малана), 4.Сахилгаан удха – Заяан Сагаан тэнгэриһээ (от удара молнии), Буудал удха – шулуун буудалһаа, задын шулуунһаа(от камня со святой горы, который падает во двор). Тэрэ шулуугаа һахюуһан адляар адуулха ёһотой. 6.Заяан удха – Сагаан тэнгэриһээ удхатай (бродячий шаман даёт талисман – һахюуһа).
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

23 октября
11:00
134
2
Одно из решений проблемы пробок в Улан-Удэ
Многие автомобилисты ежедневно сталкиваются с проблемой пробок на наших дорогах. Одной из причин возникновения пробок является отсутствие на светофорах «зеленой волны». Часто бывает так: едешь и на каждом перекрёстке попадаешь на красный
20 октября
17:22
145
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
269
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
119
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
168
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
140
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
804
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
178
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1327
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
327
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
204
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
282
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
352
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
705
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
569
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
372
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
406
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
595
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
359
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1102
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх