СУУТА РЕЖИССЕР ОЛЕГ ЮМОВТАЙ УУЛЗАЛГА

591
Эгээн дээдын шагнал гэжэ сэгнэгдэдэг “Алтан баг” шанда хүртэһэн, Россида, Монголдо аяар хорёод гаран зүжэг бэлдэжэ табиһан театральна режиссер Олег Юмовтай  Үндэһэтэнэй номой санда уншагшадтай уулзалга болобо.  Театр тухай һайн мэдэсэтэй, ном уншадаг залуушуулай һонин-һонин асуудалнуудые табихадань, уншагшадта , Олег Юмов өөртэньшье ашаг үрэтэй хөөрэлдөөн болобо. Гурбан саг үргэлжэлһэн бэлигтэй режиссертой хөөрэлдөөнһөө нэгэ хэды хэһэг “Буряад Үнэнэй” уншагшадта дамжуулха  хүсэлэнтэйб.

Асуудал: Та ном уншалга тухай юун гэжэ хэлэхэ байнабта?

-Минии ажабайдалда, мэргэжэлдэмни номууд намда ехэ  нүлөө үзүүлһэн юм.  Би багаһаа хойшо ехээр ном уншадаг һэмби. Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта һуража байхадаа, номой санда  ном уншажа жаргагша һэм. Мүнөөшье Улаан-Үдэдэ эгээн дуратай газарни номой сангай уншагшадай заал.

Асуудал: Режиссерой мэргэжэл зорюута шэлэжэ һунгаа һэн гүт?

-Би режиссерско курсда өөрөөшье мэдэнгүй орошооб.
Манай бүлэ юрын лэ бүлэ юм – минии хоёр аха хоюулаа
багшанар, эжымни – ветеринар. Тусхайлан хэлэбэл, манай
бүлэдэ зохёохы ажалтай хүн үгы. Би мүн лэ юрист болохо
һанаатай байгааб. 1999 он ехэ орёо жэл һэн. Би бүлэ соогоо
гурбадахи хүбүүн байгааб, эжымнай маниие гансаараа
үндылгөө, теэд БГУ-да орохын тула мүнгэн хэрэгтэй байгаа.
Харин соёлой академи ороходо бэлэн байгаа, ямаршье
мүнгэ түлэхэгүй. Тэндэ хоёр жэл һураад, Москва ошожо, ГИТИС-тэ орооб. Талаан боложо би Сергей Васильевич Женовичай класста һурааб.  Минии багша үнэхөөр томо Мастер гээшэ.

Театральна режиссерой ажал харюусалгатай, орёо шухаг ажал юм. Бултантай үгэеэ ойлголсожо суг хамта ажалаа ябуулха, зураашатай, хүгжэм зохёогшотой, актернуудтай эбэй нэгэдэл бүрилдүүлжэ, хүнүүдэй сэдьхэл дайрама
удхатай зүжэг зохёон бүтээхэ. Энэмнай ехэ орёо юумэн. Энэмнай олон бэеэ дааһан аялгануудай шадамараар ниилүүлһэн бүтээл болоно ха юм.

Андрей Платоновой зохёолнууд намда тон һайшаагдадаг.  Платонов онсо өөрын харасатай, ондоохон хэлбэритэй, угаа ехэ татасатай уран зохёолшон юм. Платоновай зохёолнуудые уншаад үзөөрэйгты.

Асуудал: Буряад  үндэһэн театр тухай юу хэлэхэбтэ?

- Буряад үзэмжэ үльгэршэнэй һуугаад үльгэр түүрээлгэһээ, бөөгэй дурдалгаһаа,  цамай хатарһаа (шажанай  үйлэшье һаань) эхилдэг байгаа.  Тиимэшье һаа энэмнай үзэмжэ  ха юм даа. Урдань улигэршэнэй ерэхэдэ, хүн зон олоороо суглараад, үльгэр шагнадаг байгаа. Үльгэршэн тэрэ үедөө зүжэгшэн, хүгжэмшэн, зохёолшон байгаа.  

Мүнөө манда буряад-монгол театр тухай ойлгомжо тодоруулагдаагүй. Хэн нэгэн олдожо энээниие ёһотоор бэелүүлһэй гэжэ хүсэнэб. Теэд юумэн текстһээ, текстые шэнжэлэлгэһээ эхилнэ. Манда бодото текст хэрэгтэй, тэрээн соо манай соелдо үзэмжэ гээшэ юун гээшэб, буряад-монгол театр юун гээшэб  гэһэн асуудал табигдаха ёһотой.

-Та хэзээ нэгэтэ буряад гарбалтай байһандаа түгшүүрилтэй байдалда орожо үзөө һэн гүт?

- Россиин зарим регионуудта ерэхэдэмни, тэндэ тон түрүүн ород яһанай хүниие хүлеэһэн байдаг, тиимэһээ нэгэнтэ бэшэ тэдэнэй нюурнуудта гайхал хараһан байнаб. “Юундэ иимэ залуу юм, юундэ ород бэшэб?” гэһэн асуудал нюур дээрэнь бэшээтэй байха. Тэрээнһээ боложо элдэб ушарнууд болоол ааб даа. Теэд энэмнай минии ажалай нэгэл агшам.

-Та буряадаар ном уншадаг гүт? Уншадаг һаа, хэниие уншаһан гээшэбтэ?

-Буряад Үндэһэтэнэй 1-дэхи һургуулида һураһан хадаа, буряадаар олон зохёол уншаһанби. Ямаршье аймаг ошоо һаа, тэрэ нютагай аялгаар хөөрэлдэжэ шадахаб.

Дондог Улзытуевай шүлэгүүдые залуудаа уншадаг байгааб, мүнөөшье уншадагби. Буряад шүлэгэймнай дээжэ гээшэ гэжэ һананаб.  Бидэнэй нангинаар һанаха юумэн буряад хэлэмнай, буряад зохёолнууднай, буряад шүлэгнай.
Даширабдан Батожабайн “Төөригдэһэн хуби заяан” роман хэдэн дахин уншааб, хэзээ нэгэтэ кино болгодог һаа гэжэ бодолго сэдьхэлдэмни түрэдэг. Ямар орёо ордоһотой удха гээшэб, ямар баян хэлэн гээшэб?!
Эрхүүгэй буряадуудай хадагалжа байһан арадай аман үгын дээжэ “Шоно Баатар” зохёол дээрэ хүдэлжэ байнаб. “Орда” этногалерейдэ табигдахадань ерэжэ хараарайгты гэжэ уринаб.
Алдар суута Олег Юмовтай уулзалгые Үндэһэтэнэй сангай бэлигтэй ажалшан Наталья Стефани хүтэлбэрилбэ.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

23 октября
11:00
134
2
Одно из решений проблемы пробок в Улан-Удэ
Многие автомобилисты ежедневно сталкиваются с проблемой пробок на наших дорогах. Одной из причин возникновения пробок является отсутствие на светофорах «зеленой волны». Часто бывает так: едешь и на каждом перекрёстке попадаешь на красный
20 октября
17:22
145
Предложения Союза дорожников Цыденову по развитию дорожного комплекса Бурятии
Вчера провели собрание, обсудили ситуацию в дорожной отрасли республики: какими темпами и качеством выполняются федеральные программы и проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вызывает опасения, что не все объекты успеют сдать до конца строительного сезона - если средства не будут освоены, республику могут исключить из некоторых программ и проектов
20 октября
14:19
269
1
Почему надо скорее идти на новый фильм Бориса Хлебникова «Аритмия»?
Ну, во-первых, он скоро закончится в прокате. Да, он вышел только на прошлой неделе, но в Улан-Удэ прокат идёт только в одном кинотеатре (People’sPark) и всего на двух сеансах. Следовательно, прокатчики не делают ставки на его прибыльность, поэтому снимут его, наверное, уже на этой, а на торрентах он появится не скоро, так как это фестивальное кино
20 октября
11:05
119
Дацану Отошо нужна помощь по уборке мусора!
Уважаемые улан-удэнцы! 18, 19, 20 и 21 октября 2017 года дацан "Отошо" просит помощи волонтёров
17 октября
21:11
168
Обзор международной мебельной выставки IsaloniWorldWide
В конце прошлой недели я посетила ежегодную мебельную выставку IsaloniWorldWide в Москве - главное событие года для российских дизайнеров. Международные бренды представили свои новинки мебели, света и декора
17 октября
21:06
140
Оёоргүй далайһаа субад удхаһандал...
Поэт хүн  ондоо зон, поэт хүнэй зүрхэн онсо ондоохон сохидолтой, засаг түрын урдаһаа хэлэхэ үгэтэй, айхаяа мэдэхэгүй, арад түмэнэйнгөө түлөө харюусалгатайб гэжэ мэдэрдэг Цырендулма Цыреновна Дондогой нээрээл нэрэ түрэтэй поэт хүн, томо хүн байгаал даа.
17 октября
21:00
804
1
Кабанско-Оймурский «сыр-бор»
Страна и Бурятия взяли курс, но про импортозамещение и санкции, видимо, и не слыхивали в администрации Кабанского района. А иначе чем объяснить нежелание руководства помочь мне как предпринимателю, который выпускал Оймурский сыр?
17 октября
09:27
178
3
Хорошие времена?
Недавно разговаривали с мамой, пока шли пешком куда-то - я далеко припарковался, а она была не против прогуляться. Говорили о том, прошли или настали хорошие времена...
13 октября
17:26
1327
3
#19.Суровые монголы || Бурятские воины
Всем привет! Это новый выпуск "Дневника Хитрого Бурята".
Осень для меня - это любимое время года, время творческих идей и побед...
12 октября
14:21
327
Проекты Союза дорожников Республики Бурятия
Друзья, хочу рассказать про деятельность и предложения недавно созданного при поддержке главы Бурятии Союза дорожников республики
12 октября
10:29
204
Абьяас бэлигээ арад зондоо
Агын тойрогой Догой нютаг тоонтотой Цыпелма Батурова урма зоригоороо, хүсэл эрмэлзэлээрээ, тэнигэр сэдьхэлээрээ олониие дахуулжа, арад зондоо гоё һайханиие дамжуулжа, соёл болбосоролой дээжэ хүртөөхэ хэрэгтэ эсэшэ сусашагүй ажалаа ябуулна. Арадай дуунуудта, ёохор хатарнуудта, уран үгэдэ хилэ гэжэ байхагүй. Итали, Испани
12 октября
10:21
282
Стильный дизайн: счастье быть дома
В процессе создания интерьера ключевым моментом для меня является не столько стиль в его общепринятом понимании, сколько атмосфера создаваемого пространства. Начиная проект, я всегда думаю о том, насколько комфортно будет жильцам в этом пространстве, будут ли они счастливы в новой обстановке?
11 октября
17:20
352
3
Повторное заседание должно поставить точку в этой истории
Определение Верховного суда России было недавно опубликовано и создало прецедент в судебной практике. Вскоре состоится повторное заседание в Верховном суде Бурятии, которое, надеемся, поставит точку в этой затянувшейся истории
5 октября
12:57
705
О просрочке платежа по кредиту и защите персональных данных
Если платеж был сделан 29 числа, и есть документы, которые это подтверждают, то ответственность за сроки поступления денежных средств банку заемщик не несет
4 октября
14:57
569
1
Как не принести домой «психологический вирус»?
Он может разрушить даже самые крепкие отношения и развеять лучшее впечатление о вас…
3 октября
14:39
372
ҮХИБҮҮД УГ УДАМАА УУДАЛНА
Буряад Уласай соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков "Минии уг гарбал ном хэблэлгэдэ мүнгэ һомололгодо гараа табижа тон ехэ туһалаа юм
2 октября
17:27
406
1
Поможем маме шестерых детей!
Хочу найти дом и начать сбор средств на оплату аренды!
2 октября
11:42
595
А вы были в Сан-Тропе?
Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции
2 октября
11:05
359
Как развивать ребёнка, несмотря на занятость и нехватку времени?
Школьная пора - это самое удачное время, когда надо не упустить момент формирования мышления. Не упустить шанс, научить ребёнка думать, мыслить и дать ему чёткое понимание, как это делать
22 сентября
10:00
1102
2
Евротур. Женева. Швейцария
В данный момент я в Европе. Планирую посетить здесь более 10 стран. Подписывайтесь на меня в инстаграм @erdenimun и на мой канал den mun в youtube. Где я выкладываю больше видео и веду прямые трансляции!
Показать больше
Богатая Бурятия Общественный проект, направленный на реализацию богатого потенциала нашей республики
Наверх