Записи

31 января
17:15
101
"Мүнгэн годли" олзо эрхилэгшэдэй тэмсээн
"Информ полис" сониной "Мүнгэн годли"  тэмсээнэй долоон түсэлдэ илагша бүхэндэ зуу-зуу мянган түхэригэй шагнал барюулагдаа. Рустам Мухамедзянов “Арадай шэлэмэл” тулалдаанда илалта туйлажа, 300 мянган түхэригтэ хүртэбэ. “Мүнгэн годли” гэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэдэй тэмсээн хойшодоо заншалта болохо юм.
30 января
15:54
142
Гайхамшаг "Амаралтын Үдэшэ"
театрай түүхэ тухай, СССР гүрэнэй байхада Калининградһаа Владивосток хүрэтэр, Кавказһаа Яхад орон хүрэтэр, хүйтэн Хойто-Мүльһэн далайһаа Дунда Азиин элһэн  губи хүрэтэр буряад арадайнгаа дуу хатар харуулжа, өөрын түрэл урлагаа суурхуулжа, абьяас бэлигээ дэлгээжэ ябаһан  тухайгаа хөөрэхэдэнь, заалаар дүүрэн һууһан улад зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, “Байгал” театртаа дуратайгаа мэдүүлжэ, залуу артистнуудые дэмжэжэ байгаа һэн.
25 января
15:42
92
Агууехэ Александр Пушкинай дурасхаалда
Гараар бэшэ, ураар хүшөө  өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор  үргэбэ ябууд.
20 января
22:58
206
YҺЭНИИНЬ ЯАГААД САЙШООБ?
Буряад онигоо - Бурятский анекдот.
Нэгэтэ алдарта уран зохёолшон Дашарабдан Батожабай түрмын ноёноор ажалладаг  нүхэртөө хэлэбэ ха:
--Гэмтэ ябадалай түлөө буудуулха гэһэн хэһээлтэ абаһан хүн тухай зохёол бэшэхэмни. Тэрэ хүнэй амидарал, гэмтэ ябадал  тухай үнэншэмөөр бэшэхын тула тэрэнэй  сэдьхэлэй досоохи  байдал бэе дээрээ үзэхэ ёһотойб.
Түрмын ноён хэлэбэ: «Бэе дээрээ үзэхэ мэдэхэеэ һанаа хадаа, ши буудуулхаяа байһан хүнэй камера соо байрлаад бэшэхэш. Харин энээн тухай ши бидэ хоёрһоо бэшэ хүн хэншье мэдэхэ ёһогүй».
17 января
19:04
831
Фантастические твари и где они обитают
Давненько ничего такого не писал. И вот вам прикольная история. Встретился мой брат как-то со своим другом, по поводу того? что вышло продолжение культового фильма про Гарри Поттера. Ну, там, правда, не про Гарри Поттера и не продолжение, а как раз наоборот. Ну, что тут поделать, надо идти в кинотеатр. Лично заценить фильму. Но, до фильма еще далеко, а есть охота. Решили зайти в кварталовскую шашлычку, культурно покушать.
11 января
16:51
213
Малгай оёхо тухай ном хэблэгдээ
Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ ааб даа. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
4 января
22:41
148
Баргажан Түхэм
Хүлэн-Бойрын  нютаг гээд нэрлэхэдэ зүб болоно  гээшэ ха.
Мэнэнгээн – Үбэр Монгол, Халха Монгол хоёрой тэгэндэ  оршодог тала.
Хүлэн нуур – Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
Бойр нуур  – нуурай хахадынь Үбэр-Монголдо, нүгөө хахадынь Халха Монголдо оршодог юм.
Оршоон нуур - Үбэр-Монголдо оршодог нуур.
3 января
10:02
196
Хамбын наадам арбан табадахияа болобо
Баян Булагһаа Тайшихина Кристина, Тохойһоо Балтуева Долгорма, Мүрөөшэһөө  Цыренова Арюна, Селендүүмэһээ Шишмарева Марина, Хэжэнгэһээ Дондокова  Баирма, Юрөөһөө Сунграпова Сарюна, Улаан-Үдын 29-дэхи гимназиин һурагша Чойдонова Алина гэгшэд оёдолдо  амжалтатай һуража байна. Хэжэ байһан бүтээлнүүдынь захата боложо байна. Тэдээндэ багша туһална, гэртэнь эжынэр, абгайнар туһалалсаа ааб  даа.
24 декабря
13:09
292
Оскар. Получи меня, если сможешь. Часть 2
10 потенциальных фильмов-номинантов на главную кинопремию мира - "Оскар"!
18 декабря
10:54
294
Уран зурааша Намжилма Эрдынеева
Жэнхэни буряад зурагай арга маяг зохёохы ажалдаа шэнгээһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнуудые нюдээ хужарлуулан, сэдьхэлээ ханатараа харабаб. Намжилма Цыренжаповна Эрдынеева урайни урда сагай гүн сооһоо буряад зураашадай абажа ябаһан “Буряад зураг” гэһэн арга хэлбэри зураг зуралгадаа хэрэглэжэ, дабташагүй өөрын арга дүрэтэй, өөрын онсо ондоохон маягаар зурагуудаа амилуулжа шадана.
15 декабря
19:07
346
Оскар. Получи меня, если сможешь. Часть 1
10 потенциальных фильмов-номинантов на главную кинопремию мира - "Оскар"!
13 декабря
22:11
272
2
О пользе шахмат для детей
Задумчивый взгляд и полная отрешенность... Так мой сын просидел над шахматной доской в течение пяти минут, думая над следующим ходом. Поначалу для меня было удивительно видеть своего всегда активного, наполненного энергией ребенка таким спокойным и сосредоточенным. Эта перемена происходила, как только он садился за шахматы…
9 декабря
14:24
260
Монгол хэлэ бэшэгэй хэшээлнүүд
Олон зоной дурадхалаар, олон зоной хүсэһэн хүсэлөөр 29-дэхи Буряад гимназида  монгол хэлэнэй хэшээлнүүд декабриин 1-һээ эхилбэ. Ажалай үдэр 19 сагта, амаралтын үдэрнүүдтэ 17 сагта хэшээлнүүд болоно. Дээдэ-Онгостойдо Зандан Жуу бурханай дуганда декабриин 5-һаа монгол хэлэ бэшэгэй хэшээлнүүд эхилбэ. Хойморой дасанай лама Иннокентий Сотников багша ном зааха юм.
7 декабря
16:30
390
Киномания. Hello December
5 главных фильмов наступившего декабря
6 декабря
15:39
315
2
Современные стрижи. Куда уехать от зимы?
Вот уже пятую зиму мечтаю провести в тёплых краях. Идею я сперла у тибетцев, живущих в предгорьях Гималаев, в местечке Дхарамсала. Где впервые побывала в 2010 году. Там всё напоминало Лхасу, где за мной бегала детвора, из-за того что дала деньги мальчугану, не подозревая, что за мной следят. Как только они увидели шуршащую бумажку, целая толпа кинулась на меня с вытянутыми ручонками. Даже успела в этот миг почувствовать себя Джоли или Матерью Терезой. Но инстинкт самосохранения взял верх, и я бросилась бежать.
6 декабря
15:09
250
БГУ-дэ Монголой үдэрнүүд
Фестивалиин эхиндэ оюутад түрэл Монгол оронойнгоо түрын дуу һүр жабхалантайгаар дуулаба.Залуушуулай баруун гараа үбсүүндээ баряад, Эхэ оронойнгоо сүлдэ дуу дуулажа байхадань, ямар хүндэлмөөр гоё, урма бадараан, баяр, уярал түрүүлжэ байхадань һүрдэмэ гоё байгаа!
5 декабря
00:01
345
Фотограф-панк и центр буддизма России
4 декабря
00:54
94
Номой буян ехэ юм даа
Михахановтанай дээдэ үедэ
Загша бүхэ гэжэ хүн байһан байна. Аргагүй томо бэетэй, хэндэшье
диилдэдэггүй байгаа.Загша бүхын түрэл гаралда 9 үе болоод
түрэһэн Анатолий Валерьевич Михаханов Японидо сумо гэдэг
барилдаанай  һургуулида һуража байна. Тэрэнэй нэрэ буряад хүн
бүхэндэ мэдээжэ.
28 ноября
19:50
314
Түрэл хэлэеэ мэдэлгээр урилдаан
Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Үхибүүн бүхэниие эхэ хэлэндээ эльгэтэй болгохо, үгэ хэлэнэй баян нөөсэтэй болгохо, зохёохы эрмэлзэлынь хурсадхаха, түрэлхи хэлэеэ үзэхэ урма зоригынь дэмжэхэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхые үзэхэ, мэдэхэ хүсэл түрүүлхэ, эжы, абынгаа хэлэ хүндэлжэ һургаха – иимэл зорилготой Хамбын наадам юм.
14 ноября
12:50
332
СУУТА РЕЖИССЕР ОЛЕГ ЮМОВТАЙ УУЛЗАЛГА
Показать больше
Наверх